74 mln zysku uzyskała Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy w IV kwartale roku obrotowego co oznacza 15 % premii dla pracowników naszej spółki.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 3 625 862 3 885 955 864 700 932 264
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 658 844 874 918 157 122 209 898
III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 246 331 453 790 58 745 108 867
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 209 460 385 248 49 952 92 423
V. Zysk/(strata) netto za okres 208 794 390 339 49 793 93 645
VI. Całkowity dochód za okres 204 398 391 263 48 745 93 866
VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 207 868 390 152 49 573 93 600
VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 204 251 390 805 48 710 93 756
IX. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,87 20,41 2,59 4,90
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 311 520 461 269 74 292 110 661
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (251 841) (312 888) (60 059) (75 064)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (253 436) (168 186) (60 440) (40 349)
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (193 757) (19 805) (46 207) (4 752)
na 30.06.2014r. na 30.06.2013r. na 30.06.2014r. na 30.06.2013r.
XV. Aktywa trwałe 2 064 082 1 981 696 496 066 457 751
XVI. Aktywa obrotowe 1 356 592 1 460 826 326 034 337 436
XVII. Aktywa razem 3 420 674 3 442 522 822 100 795 187
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 217 254 237 364 52 213 54 829
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 526 282 533 992 126 483 123 347
XX. Kapitał własny 2 677 138 2 671 166 643 404 617 011
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 3 397 462 3 684 534 810 231 883 942
XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 611 191 809 331 145 758 194 163
XXIII. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 252 787 454 122 60 285 108 947
XXIV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 217 114 386 866 51 778 92 811
XXV. Całkowity dochód za okres 214 660 392 043 51 192 94 053
XXVI. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XXVII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,33 20,51 2,70 4,92
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 312 803 434 876 74 598 104 329
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (285 822) (257 507) (68 163) (61 777)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (200 803) (181 903) (47 888) (43 640)
XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (173 822) (4 534) (41 453) (1 088)
na 30.06.2014r. na 30.06.2013r. na 30.06.2014r. na 30.06.2013r.
XXXII. Aktywa trwałe 2 033 032 1 903 633 488 604 439 719
XXXIII. Aktywa obrotowe 1 237 034 1 338 671 297 300 309 219
XXXIV. Aktywa razem 3 270 066 3 242 304 785 904 748 938
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 180 445 158 068 43 367 36 512
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 483 456 494 317 116 190 114 182
XXXVII. Kapitał własny 2 606 165 2 589 919 626 347 598 244