Związkowe postulaty

mar 20, 2013 | Ze Związku

Obradująca wczoraj w Bielsku-Białej do późnych godzin wieczornych Komisja Krajowa zdecydowała o swoich działaniach.

NSZZ ?Solidarność? żąda od koalicji PO-PSL wycofania się z planów nowelizacji kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy oraz realizacji następujących postulatów:

Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze,

Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych

Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy

Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,

Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ ?Solidarność?

Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Związkowcy oczekują od rządu przedstawienia harmonogramu realizacji swoich postulatów do dnia 17 kwietnia 2013 r. w przeciwnym razie zorganizują ogólnopolską, narodową manifestację protestu. Manifestacja taka zostanie przeprowadzona do końca września.

Obradująca w Bielsku-Białej Komisja Krajowa zobowiązała również wszystkie struktury Związku do przeprowadzenia referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 2 =