Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

sie 4, 2014 | Aktualnosci

88,6 tys. wykroczeń łącznie przeciwko prawom pracownika ujawnili w toku kontroli inspektorzy PIP. W związku z tym nałożyli na sprawców wykroczeń 18954 grzywny w drodze mandatów karnych (w 2012 r. ? 18 906), w 3767 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu (w 2012 r. ? 3843), a w 16115 ? zastosowali środki oddziaływania wychowawczego (w 2012 r. ? 15 261).

Ujawnione wykroczenia polegały najczęściej na naruszaniu przepisów dot. przygotowania pracowników do pracy (26 proc.) oraz wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy (18 proc.).

Do końca kwietnia br. sądy ? rozpatrując wnioski skierowane w 2013 r. przez inspektorów PIP ? ukarały 3414 sprawców wykroczeń karą grzywny, a 64 ? karą nagany. W 50 przypadkach sądy, uznając sprawców winnymi popełnienia zarzucanych im czynów, odstąpiły od wymierzenia kary, a 52 osoby uniewinniły.

Łączna kwota orzeczonych przez sądy grzywien wyniosła ponad 7,4 mln zł, natomiast łączna kwota grzywien nałożonych przez inspektorów pracy w drodze mandatów karnych ? ponad 22,5 mln zł (średnia kwota grzywny orzeczonej przez sąd wyniosła więc 2180 zł, a nałożonej przez inspektora pracy w drodze mandatu ? 1186 zł).

 

Źródło. solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 10 =