Płaca minimalna wzrośnie, ale mogło być lepiej

sty 7, 2015 | Aktualnosci

W 2015 roku płaca minimalna wzrośnie do 1750 zł. Wzrosną też kary za mobbing, nierówne traktowanie, błędy w podatkach i brak aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu.

Z 1750 zł pracownicy dostaną tylko 1286,16 zł na rękę ? reszta zasili ZUS, NFZ i urząd skarbowy. Podwyżka nie pociąga za sobą konieczności zmiany umowy o pracę. ? Wzrost płacy minimalnej następuje z mocy prawa, automatycznie podnosi więc wynagrodzenia pracowników z najniższymi uposażeniami. Nie ma więc potrzeby zmieniania ich umów o pracę ? tłumaczy ?Rzeczpospolitej? Grzegorz Ruszczyk, radca prawny z kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.

Ministerstwo Pracy szacuje, że obecnie nawet co dziesiąty pracownik odprowadza składki do ZUS od minimalnego wynagrodzenia. Podwyżka sprawi, że do ZUS wpłyną wyższe składki na przyszłe emerytury tych osób.

Szefowie trzech największych centrali związkowych (NSZZ ?Solidarność?, OPZZ, Forum ZZ) złożyli inną propozycję wysokości najniższego wynagrodzenia ? wzrost płacy minimalnej nie powinien być niższy niż o 7%, w tym wypadku minimalne wynagrodzenie wyniosłoby zatem 1797 zł ? a więc o 47 zł więcej, niż zaoferował rząd. Związki argumentowały swoją propozycję wyższym niż przewidywany poziomem wzrostu gospodarczego oraz wskaźnikiem PKB, który wyniósł więcej niż 3%.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą podniesienie najniższego dopuszczalnego odszkodowania za nierówne traktowanie oraz zadośćuczynienia za mobbing i molestowanie pracowników. Te rekompensaty nie mogą być bowiem od niego niższe. Minimalne wynagrodzenie jest też podstawą do wyznaczenia maksymalnej odprawy wypłacanej w przypadku zwolnień grupowych, która w 2015 roku wzrośnie z 25 200 zł do 26 250 zł.

Podniesienie płacy minimalnej skutkuje też wzrostem kar za wykroczenia i przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego. Przykładowo, maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie w 2015 roku 35 tys. zł, a mandat 3,5 tys. zł. Najniższa dopuszczalna sankcja wyniesie zaś 175 zł. Kwota graniczna między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym wyniesie 8750 zł. Wykroczenie skarbowe jest bowiem definiowane jako czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Podniesione zostaną również kary za brak aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu. ? Brak tego ubezpieczenia dla auta osobowego oznacza po zmianach karę w wysokości maksymalnie 3,5 tys. zł, a ciężarówki 5250 zł ? wyjaśnia Aleksandra Biały z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło. solidarnosc.gda.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 3 =