Do tanga trzeba szczerych

kwi 12, 2021 | Aktualnosci

Informacja ze spotkania Zespołu Roboczego Związków Zawodowych do spraw dodatku stażowego i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń

W dniu 9 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie ww. Zespołu dotyczące uzgodnienia wspólnego stanowiska związków zawodowych działających w GA ZAP SA w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i wdrożenia dodatku stażowego. Spotkanie przebiegało w spokojnej, merytorycznej i bardzo konstruktywnej atmosferze.

Naszym wspólnym celem jest uzgodnienie takiego sposobu i poziomu wzrostu wynagrodzeń i dodatku stażowego, aby był sukcesem nie tylko dziś, lecz też w odległej perspektywie czasowej i uwzględniał realia, w jakich się obecnie znajdujemy. Gdyby nasze postulaty nie były zrealizowane, planujemy również wspólne działania mające na celu ich wyegzekwowanie od pracodawcy.

Podczas trwania spotkania pojawiła się informacja, że pan Sławomir Wręga po raz kolejny próbuje zbierać podpisy pod nieskutecznym prawnie pismem, wzywającym do podjęcia negocjacji z Zarządem. W naszej wspólnej opinii prawdziwym celem takiego działania jest radykalizacja nastrojów i patologiczna chęć powtórzenia wyborów do Rady Nadzorczej.  Zgodnie interpretujemy to jako nieudolne próby przejęcia inicjatywy przez człowieka, który nie tak dawno kierował największą organizacją związkową w GA ZAP i był przewodniczącym Rady Pracowników, a dziś nie może pogodzić się z werdyktem wyborczym. Z żalem przyjęliśmy fakt, że ZZPRC nie przyjął naszego pierwotnego zaproszenia do współpracy.

W obecnej chwili jednomyślnie uważamy, że pan Sławomir Wręga nie dysponuje mandatem społecznego zaufania by dołączyć do pracy naszego Zespołu Roboczego.  Uważamy jednak, że właściwym miejscem do tego typu współpracy i ewentualnego pojednania jest forum partnerów społecznych, które organizuje pracodawca. Tego typu działanie pozwoli odbudować wzajemne zaufanie i wspólnie działać dla dobra Załogi, co jest wartością najwyższą.

Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego, na którym zostaną ustalone wspólne postulaty, planowane jest na 16 kwietnia 2021r.

OM NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Jedność-Puławy”

Związek Zawodowy „KADRA-Azoty” przy Zakładach Azotowych Puławy S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „SOLIDNOŚĆ”

Związek Zawodowy Pracujących

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 14 =