Negocjacje wskaźnika wzrostu wynagrodzeń

maj 13, 2024 | Aktualnosci

Dzisiaj, to jest 13 maja 2024 roku, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds Negocjacji Wskaźnika Wzrostu Wynagrodzeń na 2024 rok.

Naprzeciwko strony związkowej usiadła nieliczna – trzyosobowa i wyjątkowo niska reprezentacja zarządu. Nie było nikogo ze składu zarządu, dyrektorów ani szefów biur.

Główny Specjalista ds Operacji Finansowych Dariusz Gębala przekazał informacje dotyczące finansowej kondycji zakładu pracy: spadek przychodów o 53%, strata 600 mln zł i innych skutkach nieudolnego zarządzania.

Kierownik Działu Wynagradzania Agnieszka Górniak przekazała informacje na temat wynagrodzeń pracowników. Ze względu na niezgodność z metodologią GUS, zapisaną w Art. 2 ZUZP, odmówiliśmy jej przyjęcia. Pani kierownik przekazała propozycję zarządu na bieżący rok – Wskaźnik Wynikowy.

Zażądaliśmy przygotowania i przekazania nam informacji o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującą metodologią, uzupełnionych o:

-informację na temat wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i zarządu w Puławach i Tarnowie, w szczególności czy wzrosły od nowego roku?

-opłat za logo – czy je ponosimy i w jakiej wysokości?

-kosztów wynagrodzeń zarządu w Tarnowie? Czy zostały obniżone w stosunku do poprzednich?

-ilości pracowników ze stawkami zasadniczymi poniżej minimalnej krajowej

-szacowanej ilości pracowników żyjących w nędzy

-wielkości podstawy do nagrody jubileuszowej w bieżący roku w kontekście utrzymywania, że średnia zakładowa za 2013 to 8695 zł.

-ile mamy samochodów służbowych w GA ZAP i czy są wykorzystywane tylko na potrzeby GA ZAP ?

-ile mieszkań lub hoteli GA ZAP wynajmowała w 2023 roku i dla kogo? Czy nadal wynajmuje?

-czy wypłacane są nagrody dla pracowników GA ZAP za realizację celów wyznaczanych przez Tarnów?

-czy są pracownicy z podwójnymi umowami?

Po otrzymaniu powyższych informacji i ich analizie będziemy gotowi do dalszych negocjacji.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 6 =