Kolejne spotkanie liderów związków zawodowych i organizacji pracodawców ze stroną rządową zakończyło się uzgodnieniem projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która ma doprowadzić do przywrócenia trójstronnego dialogu społecznego w Polsce.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,  Rada Dialogu Społecznego zastąpi dotychczasową Trójstronną Komisję ds. Społeczno – Gospodarczych. Najważniejszym kierunkiem przyjętym przez wszystkich uczestników spotkania jest poszerzenie kompetencji Rady, tym bardziej, że strona społeczna krytycznie ocenia kompetencje przysługujące dotychczasowej TK.
W ciągu 2 tygodni każda z organizacji zobowiązała się wyrazić swoje ostateczne stanowisko w sprawie projektu ustawy.
“Solidarność’ przedstawi projekt ustawy członkom Komisji Krajowej na nadzwyczajnym posiedzeniu. – W najbliższy czwartek członkowie KK spotykają się w tej sprawie Warszawie – mówi Piotr Duda, przewodniczący “Solidarności” – Ustalimy stanowisko Związku, które następnie przedstawimy podczas spotkania z partnerami społecznymi.
W pracach nad projektem ze strony związkowej uczestniczyły NSZZ ?Solidarność?, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a ze strony pracodawców Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.
W Polsce dialog społeczny ma stosunkowo krótką historię. Trójstronna Komisja czyli instytucja dialogu społecznego, złożona z przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, powstała w 1993 roku. Miała uczestniczyć m.in w polityce kształtowania płac w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, skupiając się na godzeniu interesu dobra publicznego, przedsiębiorców i pracowników. W praktyce jej działalność ograniczała się jedynie do konsultacji, których strona rządowa w większości nie uwzględniała. Gdy w czerwcu 2013 roku rząd z pominięciem Komisji wprowadził antypracownicze zmiany w Kodeksie pracy, strona związkowa zawiesiła swój udział w pracach Komisji.
Źródło. Solidarność.org.pl