Zarząd Zakładów Azotowych “Puławy” S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych “Puławy” S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Z kwoty 610.951.193,41 zł, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. w wysokości 595.561.193,41 zł oraz kwotę niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowyw w wysokości 15.390.000,00 zł, na dywidendę dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota w wysokości 179 681 000,00 zł tj. 9,40 zł na każdą akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na 27.12.2012 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 15.01.2013 r.
Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2011 r. do 30.06.2012 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych “Puławy” S.A. postanowiło wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na:
a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 414 509 193,41 zł;
b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce: 16 761 000,00 zł