Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 10 maja 2016 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2015 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 200.707.500,00 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10,50 zł.
3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 115 000 szt.
4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2016 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 17 czerwca 2016 roku.