Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Nazywam się Dariusz Kapciak. Kandyduję na funkcję Członka Zarządu Grupy Azoty Puławy
z wyboru Pracowników  z rekomendacji  NSZZ Solidarność.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie –  oraz Akademii Zarządzania i Marketingu. Pracuję w Zakładach Azotowych „Puławy” od 27 lat . Członkiem NSZZ Solidarność jestem od 2000 roku.

Doświadczenie zawodowe, oraz dobra znajomość strategicznego dla „Puław” rynku nawozowego w Polsce są moim  kapitałem zawodowym, który zaangażuję w intensywne działania na rzecz umacniania pozycji Spółki.

Jest bardzo dużo pomysłów, dobrych rozwiązań –  wiele z nich dociera od Państwa – pracowników Zakładów, dlatego uważam, że jest moim obowiązkiem aby o tą relację dbać i ją aktywnie reprezentować.

W tym miejscu  – dziękuję za wszystkie głosy wsparcia, dziękuję za wszystkie sugestie i ciekawe propozycje działań

Trzy kluczowe obszary  wymagają zmian:

 1. Sprawy pracownicze
 2. Inwestycje  – Program Puławy 2030
 3. Funkcja i rola członka zarządu z wyboru pracowników

Sprawy pracownicze

 1. likwidacja dysproporcji płacowych, oraz wprowadzenie nowego, czytelnego
  i uczciwego systemu wynagradzania
  , miesięcznego systemu premiowania
  i regulaminu nagród świątecznych;
 2. wprowadzenie nowych, realnych i prostych kryteriów umożliwiających przeszeregowanie pracowników, odblokowanie możliwości awansu poziomego – tak aby osiągnięcie kolejnej grupy nie graniczyło z cudem jak to jest w chwili obecnej,
 3. Przywrócenie dodatku za pracę w szkodliwych warunkach dla pracowników pakowni;
 4. ustalenie nowych regulacji w zakresie czasu wolnego dla pracowników jednozmianowych;
 5. Stworzenie w środowisku Spółki– indywidualnego programu wsparcia i rozwoju zawodowego dla pracowników – kreowanie nowych liderów, o karierze zawodowej powinny decydować kompetencje, a nie układy i znajomości.

Obszar inwestycji – program „Puławy 2030”

Zorientowanie na przyszłość i aktywność  –  to  plan zawierający wizję  rozwoju i modernizacji „Puław”, to również przestrzeń do wspólnego działania, która może skutkować decyzją
o alokacji środków finansowych i  pokaże siłę intelektualną naszej firmy w Grupie Azoty.

Jego realizacja zapewni wzrost wartości Spółki,  i dodatkowe zyski ze sprzedaży nowych produktów w obszarze nawozów i chemii – poprzez;

 1. Zintegrowany program pro-kosztowy i modernizacyjny  – zmniejszający  koszty energii elektrycznej i emisji CO2 – kierunek na przemysł 4.0.
 2. Modernizacja kwasu azotowego + granulacja mechaniczna – opóźnienia w realizacji projektu  są niekorzystne dla Puław i Grupy, w kontekście realizowanych inwestycji przez konkurencję ( Anwil, Grodno, Eurochem ).

Granulacja mechaniczna to  nie tylko nowoczesna technologia, to również  zabezpieczenie przed regulacjami UE ograniczającymi obrót azotanem amonu o zawartości powyżej 28% N;

To możliwość produkcji całej gamy nowych nawozów  – saletra magnezowa, potasowa, wapniowa  – pozyskanie nowych odbiorców  i kanałów dystrybucji ( ogrodnictwo, sadownictwo )

      3. Budowa Melaminy IV – w technologii wysokociśnieniowej z uwagi na duże koszty funkcjonowania i modernizacji Melaminy I
4. Przerób kaprolaktamu w Puławach na Poliamid lub  KarpolakTON ( mieszanina kapro i nadtlenku wodoru  )  – Powinniśmy
          sprawdzić i może zmodyfikować   ten kierunek niezależnie od wytycznych i obecnej polityki handlowej Grupy ,jako
odpowiedzialni za rozwój Puław.
      5. Budowa własnych kanałów dystrybucji i dalszy rozwój Agrochemu
      6. Stałe umowy serwisowe ze Spółkami – córkami , jako gwarancja bezpiecznej pracy instalacji produkcyjnych.

Członek zarządu z wyboru pracowników

W przypadku wybrania mojej osoby, deklaruję :

 • Cykliczne spotkania z pracownikami , bieżącą informację poprzez radiowęzeł, stronę internetową  w zakresie spraw związanych z pełnioną funkcją ; moim pracodawcą jest załoga;
 • Powołanie stałego zespołu zajmującego się sprawami pracowniczymi
  w tym walką z mobbingiem  , opracowanie i wdrażanie stosownych rozwiązań w  tym zakresie;
 • Współpracę ze wszystkimi związkami, organizacjami – bo wspólne działania dają szansę sukcesu ;
 • aktywne propozycje dla współpracy Azoty – miasto Puławy w obszarze edukacji / zdrowia / sportu;
 • Zaskarżanie niekorzystnych dla ZAP uchwał w trybie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych

NSZZ Solidarność to związek , który aktywnie walczy   w obronie pracowników, zachowanie jednolitości i podmiotowości „Puław”  w Grupie Azoty

Najbliższe lata będą decydować o naszej przyszłości – dziś konsumujemy to –  co wypracowaliśmy wczoraj. Musimy myśleć o następnych pokoleniach.

Tylko dalszy  rozwój i modernizacja  naszych zakładów – są gwarantem bezpiecznej przyszłość dla nas i naszych rodzin. Wiemy jak to zrobić  – silnych „Puław” nie zbudują nam inni, zdecydują czyny, a nie kolejne obietnice.

CZYNY NIE OBIETNICE