Nasi SIPowcy

maj 2, 2022 | Kącik SIP i BHP

Społeczna inspekcja pracy jest uprawniona do kontrolowania warunków pracy i monitorowania wszelkich nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy, a ważność wyborów nie podlega żadnej zewnętrznej kontroli. Mają oni prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych ze względu na BHP. Mogą również kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy. Powinni brać czynny udział w analizowaniu i zapobieganiu zagrożeniom, które są przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a których likwidacja lub ograniczenie przyniesie poprawę warunków pracy.

Społeczna inspekcja pracy – zasady funkcjonowania

Niezależnie od zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy, zgodnie z art. 185 § 1 Ustawy Kodeks pracy (dalej kp), społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, sprawuje społeczna inspekcja pracy. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest Ustawa o społecznej inspekcji pracy – dalej u.s.i.p.

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, która ma na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Służba ta powinna reprezentować interesy i chronić wszystkich pracowników danego zakładu pracy, niezależnie od ich przynależności do organizacji związkowych działających na terenie zakładu. Społeczna inspekcja pracy kierowania jest przez zakładowe organizacje związkowe.

————————————————————————————————–

Społeczni Inspektorzy Pracy OM NSZZ Solidarność Grupa Azoty Puławy

Pełniący funkcję zastępcy Zakładowego Inspektora Pracy:

1. Konrad Dębowski (TK-2)

tel. 664 322 730

e-mail: konraddebowskisip@tlen.pl

2. Krzysztof Gębala (EC5)

tel. 664 871 150

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 15 =