Spotkanie w Centrum Dialogu

lut 19, 2016 | Aktualnosci

Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, wznowił po trzech latach tzw. Dialog Chemii. Z inicjatyw KSPCH, odbyło się w dniu 16 lutego w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” im. A. Bączkowskiego na ul. Limanowskiego w Warszawie, spotkanie strony społecznej z Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomaszem Zielińskim.
Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele KSPCH NSZZ Solidarność z Krajowej Sekcji Chemii i z Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego oraz przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego w sumie 28 osób. Przed laty taki dialog był organizowany, ostatni raz spotkanie odbyło się trzy lata temu w Bochni. Potem trzy centrale związkowe zerwały dialog w Komisji Trójstronnej i jednocześnie praktycznie nie odbywały się od tej chwili spotkania dwustronne z pracodawcami. Obecnie mamy z inicjatywy NSZZ Solidarność, nową ustawę o Radzie Dialogu i postanowiliśmy odnowić dialog społeczny z pracodawcami w poszczególnych branżach. Do takich spotkań doszło już w Przemyśle Szklarskim, Farmaceutycznym w tym tygodniu (czwartek) będą wstępne rozmowy z przedstawicielem pracodawców przemysłu papierniczego. Dialog Chemii w dniu 16 lutego odbył się w historycznym miejscu, bo tam gdzie dawniej obradowała Komisja Trójstronna a obecnie obraduje Rada Dialogu. Jak widać po frekwencji, było duże zainteresowanie wznowieniem dialogu, obrady trwały cztery godziny. Po powitaniu i słowie wstępnym przewodniczącego KSPCH NSZZ Solidarność – Mirosława Miary, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomasz Zieliński, przedstawił prezentację w której szeroko omówił działania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz przedstawił stan obecny polskiego przemysłu chemicznego. Prezentację przesyłam w osobnym pliku. Po prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której dominowały zagadnienia dotyczącej dalszej współpracy strony społecznej z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (PIPC). Wskazywaliśmy na różne płaszczyzny współpracy, poczynając od cyklicznych spotkań takich jak obecne , współpracy w ramach podzespołów branżowych działających dawniej przy Komisji Trójstronnej i obecnie reaktywowanych, do współpracy w ramach europejskich organizacji związkowych i europejskich organizacji pracodawców. Po tej dyskusji nastąpiła przerwa a po niej obradowaliśmy już tylko w gronie związkowym. Podczas dyskusji ustaliliśmy, że będziemy organizować tego typu spotkania dwa razy w roku. Szczególną uwagę zwracano na dobre przygotowanie spotkań, tzn. na przygotowanie konkretnych tematów. Postanowiliśmy na te spotkania zapraszać więcej przedstawicieli pracodawców. W najbliższym czasie przygotujemy materiał do dyskusji w temacie stanowisk pracy w warunkach „szkodliwych”. W kwietniu KSPCH NSZZ Solidarność organizuje we współpracy z QFC z Niemiec, konferencję, która będzie poświęcona Ponadzakładowym Układom Zbiorowym Pracy i na tą konferencję zaprosimy przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego oraz Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomasza Zielińskiego.
Reasumując, obrady w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” im. A. Bączkowskiego na ul. Limanowskiego w Warszawie były bardzo pożyteczne i owocne, rozpoczęły nowe rozdanie „Dialogu Chemii”. Ważne żeby dobrze rozpoczęty dialog, był umiejętnie prowadzony i rozwijany i żeby przynosił wymierne korzyści.

METADATA-START

METADATA-START

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 12 =