Robią głupa z Załogi

maj 15, 2023 | Aktualnosci

W czasie gdy nasz zakład przeżywa największy kryzys w historii swojego istnienia niektórzy zamiast szukać rozwiązań wyjścia z tej patowej sytuacji, wolą mącić ludziom w głowach i manipulować Załogą w celu osiągnięcia własnych korzyści.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania na Członków Rady Nadzorczej powoływanych w spośród osób wybranych przez pracowników, Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. powołało na drodze/mocy uchwały panią Agnieszkę Kowalik oraz pana Piotra Śliwę do sprawowania funkcji członków Rady Nadzorczej. Kodeks spółek handlowych oraz Statut ZAP stanowią, że obecna trzyletnia kadencja wygasa z końcem bieżącego roku.
Aby odwołać Członka Rady Nadzorczej należy przeprowadzić rozwlekłą procedurę. W pierwszej kolejności pod pisemnym wnioskiem zebrać należy ponad 1200 podpisów pracowników grupy kapitałowej Grupy Azoty „Puławy”. Następnie kompletny wniosek przedłożyć należy RN, która to zgodnie ze Statutem naszej spółki odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. Rada Nadzorcza po weryfikacji wniosku, w terminie jednego miesiąca od daty jego złożenia, zarządza przeprowadzenie głosowania . Głosowanie w sprawie odwołania winno się odbyć się w terminie trzech miesięcy od dnia jego zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Zasady i tryb przy przeprowadzeniu głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników są takie same jak przy wyborze.
Więc jaki sens ma bicie piany i mieszanie w głowach załogi, która i tak zaniepokojona jest obecną sytuacją naszego zakładu. Chodzi o niespełnione ambicje? Załagodzenie bólu porażki z 2020 r.? A może o przyćmienie szeregu własnych porażek i niepowodzeń?

Co jest celem takiego działania? Wiadomo!

Chodzi o to żeby nie dopuścić do wyjścia Grupy Azoty Puławy z Tarnowa. ZZPRC realizuje swój cel konsolidacji z 2012 roku.

Solidarność największy związek zawodowy, który jako jedyny zamiast kampanii wyborczej przedstawił realne i zgodne z prawem sposoby na wyjście zarówno z kryzysu jaki i Grupy Azoty  – im w tym przeszkadza.

Właśnie te  działania ZZPRC, OPZZ, KADRY, ZZIiT uważamy za „sprzeniewierzenie się interesowi pracowników.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 1 =