Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia zgodne z prawem – orzekł Trybunał

maj 8, 2014 | Aktualnosci

Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest zgodne z konstytucją – uznał w dziś niejednogłośnie Trybunał Konstytucyjny. Sześciu z piętnastu sędziów było innego zdania. Natomiast jeśli chodzi o zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn przy emeryturach częściowych – jest to niekonstytucyjne – uznał również niejednogłośnie Trybunał.

Pełny skład TK – przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów wyroku – uznał, że zaskarżone przez NSZZ “Solidarność”, posłów PiS i OPZZ przepisy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z konstytucją i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni – 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc – dla mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 2020 r., a dla kobiet – w 2040 r. Ustawa pozwala też przejść wcześniej na częściową, 50-proc. emeryturę. Dla kobiet jest to wiek 62 lat, dla mężczyzn 65 lat – i to jest niekonstytucyjne.

Jak mówiła sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz w uzasadnieniu wyroku, świadczenie emerytalne zależy od określonego wieku, którego konstytucja nie określa, pozostawiając to ustawodawcy.

Ustalając górną granicę tego wieku, ustawodawca musi uwzględniać zdolność do pracy w “typowych sytuacjach” – dodała. W tej sprawie dopełnił on tego wymogu – podkreśliła sędzia.

Autorzy skarg zarzucili przepisom m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, sprawiedliwości społecznej, ochrony praw nabytych. W ocenie skarżących przepisy są też niejasne, podważają ich zgodność w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego z ratyfikowaną przez Polskę konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy, dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 2 =