Od Komisji Trójstronnej do Rady Dialogu Społecznego. Ostatnie uzgodnienia.

mar 24, 2015 | Aktualnosci

Kolejne spotkanie liderów związków zawodowych i organizacji pracodawców ze stroną rządową zakończyło się uzgodnieniem projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która ma doprowadzić do przywrócenia trójstronnego dialogu społecznego w Polsce.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,  Rada Dialogu Społecznego zastąpi dotychczasową Trójstronną Komisję ds. Społeczno – Gospodarczych. Najważniejszym kierunkiem przyjętym przez wszystkich uczestników spotkania jest poszerzenie kompetencji Rady, tym bardziej, że strona społeczna krytycznie ocenia kompetencje przysługujące dotychczasowej TK.
W ciągu 2 tygodni każda z organizacji zobowiązała się wyrazić swoje ostateczne stanowisko w sprawie projektu ustawy.
“Solidarność’ przedstawi projekt ustawy członkom Komisji Krajowej na nadzwyczajnym posiedzeniu. – W najbliższy czwartek członkowie KK spotykają się w tej sprawie Warszawie – mówi Piotr Duda, przewodniczący “Solidarności” – Ustalimy stanowisko Związku, które następnie przedstawimy podczas spotkania z partnerami społecznymi.
W pracach nad projektem ze strony związkowej uczestniczyły NSZZ ?Solidarność?, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a ze strony pracodawców Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.
W Polsce dialog społeczny ma stosunkowo krótką historię. Trójstronna Komisja czyli instytucja dialogu społecznego, złożona z przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, powstała w 1993 roku. Miała uczestniczyć m.in w polityce kształtowania płac w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, skupiając się na godzeniu interesu dobra publicznego, przedsiębiorców i pracowników. W praktyce jej działalność ograniczała się jedynie do konsultacji, których strona rządowa w większości nie uwzględniała. Gdy w czerwcu 2013 roku rząd z pominięciem Komisji wprowadził antypracownicze zmiany w Kodeksie pracy, strona związkowa zawiesiła swój udział w pracach Komisji.
Źródło. Solidarność.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 12 =