Młodzi mają gorzej niż ich rówieśnicy 20 lat temu

paź 7, 2014 | MEDIA

Połowa badanych jest zdania, że młodzi ludzie mają obecnie mniejsze szanse na odniesienie sukcesu niż ich rówieśnicy dwadzieścia lat temu, wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Według badania, czynnikami, które zwiększają szanse młodych są dobre wykształcenie, dostęp do nowoczesnych technologii i swoboda podróżowania. Szansę z kolei zmniejszą brak pracy, niskie płace, niestabilność zatrudnienia oraz konieczność podejmowania pracy poniżej kwalifikacji.

Według badania, o pozycji młodych w społeczeństwie decydują znajomości. Ponad połowa Polaków (56%) uważa, że mają one bardzo duży wpływ na możliwość osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej, a kolejne 37%, że mają duży wpływ (w sumie 93%). Dla większości badanych duży bądź bardzo duży wpływ na karierę młodych mają także: dobrze wykonywana praca (85%), kwalifikacje zawodowe (84%), zamożność rodziców (79%), miejsce zamieszkania (76%), wykształcenie (70%), szczęście (63%) i pochodzenie społeczne (60%).

Jak podaje CBOS, zmniejsza się postrzegany wpływ wykształcenia na możliwość osiągnięcia sukcesu przez młodych. Natomiast częściej niż przed kilkunastoma laty Polacy wskazują na znaczenie miejsca zamieszkania dla dalszych losów młodzieży.

Zwiększył się nieco odsetek Polaków przypisujących duże znaczenie po prostu szczęściu lub przypadkowi (wzrost o 5 punktów procentowych do 63%). Natomiast trochę zmniejszył się odsetek badanych uważających, że na szanse młodych ma wpływ płeć (spadek o 5 punktów procentowych do 31%). Znaczenie poglądów politycznych oceniane jest niemal tak samo jak w połowie lat dziewięćdziesiątych.

Dwie piąte Polaków obawia się, że sytuacja młodych ludzi w Polsce prowadzi do konfliktu między młodymi a starszymi generacjami.

www.solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 13 =