Komentarz Zakładów Azotowych Puławy do umowy konsolidacyjnej.

lis 15, 2012 | MEDIA

Redakcje mediów otrzymały bieżący komentarz Zarządu Zakładów Azotowych Puławy do komunikatu prasowego, z którego dowiadujemy się o podpisaniu umowy konsolidacyjnej. Szczegóły w rozwinięciu materiału.

Szanowni Państwo!

W ślad za komunikatem prasowym przesyłam komentarz Spółki do zawartej umowy konsolidacyjnej.

Wynegocjowana i podpisana wczoraj umowa konsolidacyjna nakreśla zakres i cele dalszych prac dotyczących łączenia Zakładów Azotowych PUŁAWY i Azotów Tarnów. Podkreśla korzyści wynikające z utworzenia Grupy Azoty ? w szczególności poprzez zwiększenie potencjału obydwu obecnych grup: Puław i Tarnowa. Wskazano, że model funkcjonowania przyszłej Grupy będzie uwzględniał z jednej strony doświadczenie, wiedzę, rozwój technologiczny i pozycję rynkową obydwu podmiotów, a z drugiej strony zakłada poszanowanie zasad i obowiązków określonych w umowach społecznych oraz zakładowych układach zbiorowych. Jest to element znaczący z punktu widzenia wyrażanych oczekiwań społecznych. Zarząd Azotów Tarnów zobowiązał się także do wspierania realizacji przez Zakłady Azotowe PUŁAWY wskazanych projektów inwestycyjnych.

Dalsze prace konsolidacyjne będą koordynowane przez wspólnie powołany w tym celu Komitet, składający się w równej liczbie z przedstawicieli obydwu stron umowy ? zarządów Tarnowa i Puław. Jak widać, umowa mocno akcentuje podmiotowość korporacyjną PUŁAW. Zapewnia Puławom kontrolę nad procesem konsolidacji ? w szczególności poprzez udział w Komitecie ds. Konsolidacji i wymaga porozumienia przy pełnym zachowaniu równowagi stron. Cały proces konsolidacji (nie tylko w okresie przejściowym) wymaga ścisłej współpracy stron i zachowania statusu Puław jako równorzędnego podmiotu. Jeszcze raz chcemy podkreślić , że Umowa o konsolidacji stanowi gwarancję ochrony wszystkich praw nabytych przez pracowników Puław na podstawie umów społecznych i układów zbiorowych pracy oraz promuje stałą i rzetelną współpracę na rzecz prowadzenia dialogu społecznego przez Puławy i Tarnów.

Inwestycje realizowane i planowane przez Puławy oraz ich własność intelektualna otrzymały parasol ochronny ostemplowany zobowiązaniem Tarnowa.

Grzegorz Kulik

Źródło. www.pulawy24.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 10 =