Kantor przejął już 40% Azotów? Trzy pytania do premiera i pięć do ministra skarbu?

lip 31, 2014 | MEDIA

Zwracam się do Pana Premiera w związku z pojawieniem się nowych informacji dotyczących wrogiego przejęcia Grupy Azoty S.A.

W dniu 25 czerwca br. Sejm rozpatrzył informację w sprawie bezpie­czeństwa interesów gospodarczych Polski po serii przejęć akcji Grupy Azoty przez spółkę Norica Holding zależną od rosyjskiej grupy Acron. O przedstawienie takiej informacji wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Spra­wiedliwość. W czasie dyskusji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa pan Rafał Baniak, powołując się na zapisy statutu powiedział, że ?tak długo jak Skarb Państwa jest właścicielem akcji spółki uprawniają­cych do co najmniej 1/5 ogólnej liczby istniejących głosów, prawo głosu pozostałych akcjonariuszy zo­staje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 1/5 ogólnej liczby głosów?.

Jednak m.in. w wyniku zawarcia w dniu 6 i 9 czerwca 2014 r. na i poza rynkiem regulowanym szeregu transakcji nabycia akcji Grupy Azoty, Norica Holding zwiększyła swój stan posiadania głosów i akcji w Grupie Azoty powyżej 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Takie informacje zostały przekazane kilka tygodni temu Zarządowi Grupy Azoty przez Norica Holding, działającą w imieniu m.in. pana Wiaczesława Kantora i JSC Acron.

Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego 25 lipca 2014 r. wydała komunikat w sprawie postępowań administracyjnych wobec niektórych akcjonariuszy Grupy Azoty. Wszczęcie postępowania związane jest m.in. z transakcjami na akcjach spółki Grupa Azoty realizowanych przed podmioty zależne od pana Wiaczesława Kantora. Rodzi to poważne obawy, które są dodatkowo wzmacniane przez informację dotyczącą możliwości nieujawnienia wszystkich zależności części akcjonariatu rozproszonego polskiej Spółki względem pana W. Kantora bądź podmiotów od niego zależnych.

Takie informacje budzą zrozumiały niepokój zaledwie miesiąc po uspokajających deklaracjach Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa o tym, że ?statut spółki oraz umowy zawarte przez Skarb Państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu Skarbu Państwa?. Nasuwa się wątpliwość, czy te ogólnie ujęte dokumenty stanowią wystarczające zabezpieczenie przed wrogim przejęciem Grupy Azoty S.A.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o odpowiedź na pytania:

Czy na bieżąco jest Pan Premier informowany w sprawach zmiany struktury akcjonariatu w Grupie Azoty S.A. oraz czy potwierdzone zostało zagrożenie wykorzystania udziałów w akcjonariacie rozproszonym Spółki przez podmioty zależne od rosyjskiego Acronu i/lub pana Wiaczesława Kantora?

Czy Rząd liczy się z realnym zagrożeniem wrogiego przejęcia Grupy Azoty S.A. ze strony podmiotów zależnych od rosyjskiego Acronu i/lub pana Wiaczesława Kantora? Jeżeli tak, to jakie kroki zostały podjęte w celu zablokowania tego procesu?

Czy w wyniku dotychczasowych działań związanych z wyjaśnianiem sytuacji w akcjonariacie Grupy Azoty, potwierdziły się informacje, że Acron wraz z innymi podmiotami zależnymi od kapitału rosyjskiego bądź zależnymi bezpośrednio od pana Wiaczesława Kantora kontroluje nie ok. 20 proc. udziałów w Grupie Azoty, tylko ok. 40 proc.?

Szanowny Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa

Zwracam się do Pana Ministra w sprawie możliwych nieprawidłowości w transakcjach na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A.

W wyniku zawarcia w dniu 6 i 9 czerwca 2014 r. na i poza rynkiem regulowanym szeregu transakcji nabycia akcji Grupy Azoty S.A., Norica Holding zwiększyła swój stan posiadania głosów i akcji w Grupie Azoty S.A. powyżej 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Takie informacje zostały przekazane kilka tygodni temu Zarządowi Grupy Azoty przez Norica Holding, działającą w imieniu m.in. pana Wiaczesława Kantora i JSC Acron. Wzbudziło to szereg obaw i pytań dotyczących zabezpieczenia Grupy Azoty S.A. przed wrogim przejęciem ze strony Acronu.

Jednocześnie pan Wiaczesław Kantor poinformował Zarząd Grupy Azoty, że podmioty od niego zależne inne niż Norica Holding nie posiadają żadnych akcji w Grupie Azoty S.A. Jednak raport bieżący Grupy Azoty nr 40/2014 wskazuje, że: ?w okresie 12 miesięcy Pan Kantor lub podmioty od niego zależne, mogą od czasu do czasu, bezpośrednio lub pośrednio, nabywać lub zbywać akcje Spółki?.

Tym bardziej niepokojącym staje się wykaz transakcji na instrumentach finansowych Grupy Azoty realizowanych po dniu 9 czerwca 2014 r. Nastąpiła wtedy seria transakcji sprzedaży i nabycia akcji Spółki, z wyłączeniem informacji dotyczących szczegółów samej transakcji (poza ilością sprzedanych bądź nabytych akcji). Jednocześnie brak jest informacji o zmianach w strukturze akcjonariatu Grupy Azoty oraz możliwej współpracy części akcjonariatu rozproszonego bezpośrednio z panem Wiaczesławem Kantorem lub z podmiotami od niego zależnymi.

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 25 lipca 2014 r. opublikowała komunikat w sprawie wszczęcia postępowań administracyjnych wobec niektórych akcjonariuszy Grupy Azoty S.A., tj. Norica Holding, Vertco Centures oraz Mana Holdings Limited, gdzie podstawą jest m.in. zarzut o niedopełnienie obowiązków informacyjnych w związku z nabywaniem akcji Grupy Azoty i potencjalnej zmowy między nimi.

Z uwagi na interes publiczny oraz w trosce o bezpieczeństwo polskiego sektora chemicznego proszę o niezwłoczne przekazanie informacji dotyczących aktualnej struktury akcjonariatu w Grupie Azoty S.A.

Proszę również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie zmiany w akcjonariacie zaszły od 11.06.2014 r.? Czy potwierdza Pan Minister informacje o zmianach w strukturze akcjonariatu Grupy Azoty S.A. na korzyść rosyjskiej spółki Acron, bądź podmiotów zależnych od niej lub pośrednio od pana Wiaczesława Kantora?

Czy potwierdzone zostały informacje o nieprawidłowościach w czasie ostatnich transakcji na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A.? Jeżeli tak, to jakie działania zamierza podjąć lub podjęło Ministerstwo Skarbu Państwa w celu ich wyjaśnienia?

Czy może Pan Minister potwierdzić, że Grupa Azoty S.A. nie jest zagrożona wrogim przejęciem ze strony spółek zależnych od rosyjskiego Acronu i pana Wiaczesława Kantora?

Czy możliwy jest wariant przejęcia części akcji w strukturze akcjonariatu rozproszonego przez podmioty zależne od pana Wiaczesława Kantora w stopniu zagrażającym możliwości swobodnego zarządzania Grupą Azoty S.A. przez Skarb Państwa?

Czy w wyniku dotychczasowych działań związanych z wyjaśnianiem sytuacji w akcjonariacie Grupy Azoty, potwierdziły się informacje, że Acron wraz z innymi podmiotami zależnymi od kapitału rosyjskiego bądź zależnymi bezpośrednio od pana Wiaczesława Kantora kontroluje nie ok. 20 proc. udziałów w Grupie Azoty, tylko ok. 40 proc.?

autor: Beata Szydło/ PIS

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 5 =