Decyzje WZA ws dywidendy

maj 10, 2016 | Aktualnosci

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 10 maja 2016 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2015 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 200.707.500,00 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10,50 zł.
3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 115 000 szt.
4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2016 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 17 czerwca 2016 roku.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 1 =