Co się zmienia w Kodeksie Pracy od 26 kwietnia 2023?

kwi 26, 2023 | Aktualnosci

Dzięki naciskom Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na rząd i pracodawców – mamy kolejne korzystne dla Pracowników zmiany

w Kodeksie Pracy. 

Umowa na czas określony – nowe zasady wypowiedzenia

Zmienią się zasady wypowiedzeń przy umowach na czas określony. Po zmianach zastosowanie będą miały zasady analogiczne jak w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony.

Przede wszystkim pracodawca będzie musiał wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Będzie musiał także zawiadomić reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, jeśli istnieje taka organizacja.

Dodatkowe przerwy w pracy

Osoby pracujące powyżej 9 godzin w danym dniu będą mogły liczyć na dodatkowe przerwy. Do tej pory, jeśli czas pracy w danym dniu wynosił ponad 6 godzin, pracownik był uprawiony do co najmniej 15 minut płatnej przerwy.

Teraz, jeśli w danym dniu wymiar czasu pracy będzie dłuższy niż 9 godzin, pracownik otrzyma dodatkowe co najmniej 15 minut. Jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin, otrzyma kolejną przerwę – także o długości co najmniej 15 minut.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 11 =