Od marca br. wyższe diety za podróż służbową

lut 7, 2013 | Z kraju

Od 1 marca 2013 r. będzie obowiązywało jedno wspólne rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Uchyli ono dwa dotychczasowe rozporządzenia w tej sprawie.
W dniu 29 stycznia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał bowiem długo oczekiwany nowy akt wykonawczy dotyczący warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju i za granicą.
Zasadniczej zmianie ulega wysokość diety na obszarze kraju. Zostaje ona podniesiona z 23 zł do 30 zł. Powoduje to jednoczesny wzrost ryczałtu za nocleg, przysługującego pracownikowi w razie niezapewnienia mu bezpłatnego noclegu lub gdy nie przedłożył on rachunku za nocleg. Ryczałt ten stanowi 150% diety i od 1 marca br. będzie wynosił 45 zł. Podobnie wzrośnie ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej należny za każdą rozpoczętą dobę podróży krajowej, chyba że pracownik nie ponosi tych kosztów. Będzie on wynosił 6 zł (20% × 30 zł).
Wysokość diety krajowej będzie zmniejszona w razie zapewnienia bezpłatnego wyżywienia, przy czym na śniadanie i kolację przewidziano po 25% diety, a na obiad 50% diety. Nowe rozporządzenie w sprawie podróży służbowych wprowadza górny limit zwrotu kosztów noclegu w obiektach hotelowych w podróży krajowej. Z tego tytułu przysługiwał będzie zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za dobę hotelową niż dwudziestokrotność diety, czyli 600 zł (20 × 30 zł).
W rozdziale 3 wymienionego rozporządzenia uregulowano zasady odbywania zagranicznej podróży służbowej. Nowością jest możliwość ustalenia więcej niż jednego państwa docelowego podróży i w związku z tym zróżnicowanie wysokości przysługujących diet. Podobnie jak przy podróżach krajowych, dieta zagraniczna będzie pomniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przy czym rozkład procentowy diety na poszczególne posiłki jest inny i wynosi na śniadanie 15% diety, a na obiad i kolację po 30% diety. Niezależnie od zapewnienia pracownikowi w podróży zagranicznej całodziennego wyżywienia, przysługuje mu 25% diety.
Ponadto rozporządzenie reguluje kwestie zwrotu kosztów noclegu lub wypłaty ryczałtu za nocleg w podróżach zagranicznych, kosztów dojazdu w miejscowości docelowej lub w każdej innej za granicą oraz kosztów leczenia za granicą. Nowe stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski zostały określone w załączniku do rozporządzenia.
Na dzień oddania gazety do druku rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Należy zaznaczyć, że diety i inne należności za czas podróży służbowej (krajowej i zagranicznej), wypłacone pracownikom i osobom niebędącym pracownikami (np. zleceniobiorcom) w wysokości określonej w nowym rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych, będą wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o pdof. Jeżeli natomiast do ich wypłaty dojdzie w wyższych kwotach, to nadwyżkę płatnik będzie musiał opodatkować.

Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013, strona 1

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 12 =