Zawiadomienie ZZW

cze 20, 2012 | Z kraju

ZAWIADOMIENIE

W związku z zakończeniem roku obrotowego trwającego od 15 lipca 2010 r.

do 31 grudnia 2011 r. Zarząd Spółki Pracowniczej ?Chemia ? Puławy? Sp. z o.o.
(na podstawie § 14 ust. 2 Umowy Spółki) zaprasza wspólników na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 czerwca 2012 r. o godzinie 17:00 ? I termin,
o godz. 17:30 – II termin

Miejsce Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

sala wykładowa (aula) Państwowego Instytutu WeterynariiPaństwowy Instytut Badawczy Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego: ul. Aleja Partyzantów 57, PUŁAWY

 

Planowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie obrad  w I terminie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. W przypadku braku kworum w I terminie otwarcie zebrania w II terminie.
  4. Wybór Przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz Komisji skrutacyjnej.
  5. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności wraz z przedstawieniem sprawozdania finansowego.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Głosowanie:

a) udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,

b) udzielenie absolutorium poszczególnym członkom RN.

  1. Przedstawienie przez Zarząd projektów uchwał zmieniających umowę Spółki wraz z uzasadnieniem;  głosowanie w przedmiotowej sprawie.
  2. Sprawy bieżące
  3. Zakończenie obrad.

Informujemy, że sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe będzie dostępne dla wspólników w siedzibie Spółki od 26 czerwca 2012 r.

Zarząd Spółki

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 1 =