Zaległe urlopy

lut 1, 2021 | Aktualnosci

(…) Niezaprzeczalnym faktem jest, iż zaległy urlop bardzo często nie powstaje z przyczyn leżących po stronie pracownika, ale jest to również efekt działań lub zaniechań pracodawcy. Proces ten trwał wiele lat, wyjście z tego impasu, wywołanego brakiem odpowiedzialności jednej z organizacji związkowych, wymaga konsultacji społecznych, a nie arbitralnego rozstrzygnięcia. (…)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 15 =