ZA już prawie tarnowskie……

kwi 16, 2013 | Z zakładu

Tylko 4,11 proc. akcji Zakładów Azotowych Puławy pozostało w rękach drobnych inwestorów. Pozostałe papiery spółki są w posiadaniu Zakładów Azotowych Tarnów. Wartość akcji drobnych inwestorów to około sto milionów złotych.
Zmiany w akcjonariacie spółki po niedawnym wezwaniu zostały właśnie zarejestrowane. Oznacza to, że Tarnów ma już 95,89 proc. akcji Puław. Teraz zgodnie z prawem może dokonać przymusowego wykupu akcji Puław.
Gwarantuje to prawo. Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji.

Z pewnością z kilku powodów Tarnów będzie chciał z tego prawa skorzystać. Pozostałych jeszcze akcjonariuszy z pewnością interesuje to, w jaki sposób będzie ustalana cena wykupu.

Także i to reguluje odpowiednie prawo. Cena akcji proponowana w wezwaniu w przypadku, gdy akcje spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa od:

a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo

b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu ? jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony

Ponieważ akcje ZA Puławy notowane są już na giełdzie od kilku lat zachodzi pierwszy przypadek. Gdyby zarząd ZA Tarnów teraz chciał ogłosić wezwanie pakiet akcji to biorąc pod uwagę średnią z trzech ostatnich miesięcy za akcje Puław musiałby zapłacić około 100-102 milionów złotych.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 11 =