Wyniki Puław w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

mar 11, 2016 | Aktualnosci

Poniżej przedstawiamy wyniki Puław w czwartym kwartale 2015 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP.

Dane w mln zł

2Q2015 wyniki kons. różnica

Przychody 900,9 945,4 -4,7%

EBITDA 172,3 156,1 10,4%

EBIT 129,1 115,9 11,4%

Zysk netto 116,3 97,5 19,3%

marża EBITDA 19,1% 16,5% 2,64

marża EBIT 14,3% 12,2% 2,11 marża netto 12,9% 10,3% 2,62

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 12 =