Notatka ze spotkania związków zawodowych

lip 1, 2014 | Aktualnosci

1 lipca 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających
w Zakładach Azotowych ?Puławy? SA. Tematem spotkania były:

Inicjatywa wpisania Grupy Azoty na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Negocjacje umowy społecznej ? przygotowanie stanowiska na spotkanie, które odbędzie się 2 lipca 2013 roku.

Podwyżki wynagrodzeń pracowników Zakładów Azotowych ?Puławy? SA

Ad. 1

Wpisanie Grupy Azoty na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego zdaniem zebranych stanowiłoby skutecznie zabezpieczenie Grupy przed wrogim przejęciem.

Roman Góra – wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność zaproponował przygotowanie petycji do Prezesa Rady Ministrów o wpisanie Grupy Azoty na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Propozycję poparł Marek Maraszek, wiceprzewodniczący MZZP ZA ?Puławy? SA. Przewodniczący ZZIT Tadeusz Darczuk zaproponował zwrócenie się o poparcie tej inicjatywy do organizacji związkowych z pozostałych przedsiębiorstw Grupy. Skonsultowano telefonicznie ten projekt z niektórymi przedstawicielami organizacji związkowych Grupy Azoty.

Ustalono, że treść petycji o wpisanie Grupy Azoty na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego przyjęta zostanie przez wszystkie organizacje związkowe działające w Grupie Azoty. Następnie organizacje związkowe zwrócą się o jej poparcie do właściwych samorządów, polityków oraz członków lokalnych społeczności.

Ad. 2

Na spotkaniu z przedstawicielami Grupy Azoty w sprawie negocjacji Porozumienia – Umowy społecznej, które ma mieć miejsce 2 lipca 2014 roku, organizacje związkowe będą broniły stanowiska przedstawionego w piśmie z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Ad. 3

Postanowiono przygotować pismo do Zarządu Zakładów Azotowych ?Puławy? SA w sprawie podwyżek wynagrodzeń spółki.

Źródło. zzprc.pulawy.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 7 =