WRDS o Zakładach Azotowych – znowu i wreszcie

lut 26, 2024 | Aktualnosci

Dziś odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, na którym uczestniczyli z ramienia NSZZ Solidarność GA „Puławy” Michał Świderski i Sławomir Kamiński.

Temat spotkania brzmiał: „Sytuacja Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty oraz przedstawienie aktualnej sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” w kontekście funkcjonowania Grupy Azoty”.
Tematem tym WRDS zajmowała się już w 2019 roku.

Wszyscy obecni na sali jednogłośnie stwierdzili, że decyzja o konsolidacji była błędem, za który największą cenę płacą „Puławy”. Równie jednogłośnie co negatywnie zostały ocenione ostatnie (po 15.10.2023) decyzje Zarządu w Tarnowie, z podobnym niepokojem omówiono deklaracje nowego Prezesa dotyczące pogłębiania konsolidacji i prowadzenia tylko rentownej działalności.
Negatywnie oceniono 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy – która pomimo deklaracji nie cofnęła procesu konsolidacji i pod jej rządami „Puławy” nie wybiły się na niepodległość.

Poruszany był wątek budowy elektrowni gazowej, ale został on bardzo merytorycznie objaśniony przez: Sławomira Wręgę – który mówił o aspektach technicznych min. problem wytwarzania pary oraz Sławomira Kamińskiego, który przypominał Raport NIK (pod kierownictwem Pana Banasia) który jednoznacznie stwierdził, że gdyby „gazówka” powstała to dziś (z oczywistych powodów) Zakładów Azotowych już by nie było.

Przedstawiciel NSZZ zgłosił jako wniosek do stanowiska które ma być skierowane na obrady plenarne WRDS, konieczność wyjścia Grupy Azoty „Puławy” z Grupy Azoty. Co ciekawe jeden z przedstawicieli związków zawodowych stwierdził, że nie jest to najważniejsze – wedle jego zdania ważniejsze jest to kto będzie Prezesem GA ZAP S.A.

Zebranie zakończyło się tym, że oddelegowane osoby mają w ciągu 2 dni napisać ww. stanowisko (którego projekt oczywiście przedstawimy).

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 10 =