Walne Zebranie Delegatów

maj 23, 2016 | Aktualnosci

W piątek 20 maja odbyła się Sesja Sprawozdawcza Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność.  Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Andrzej Jacyna przedstawił sprawozdanie z działalności za rok sprawozdawczy.

Następnie kol. Grzegorz Szymański przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  Następnie Komisji Międzyzakładowej zostało jednogłośnie udzielone absolutorium za rok 2015.                   Gośćmi Zebrania  byli: Wiceprezes GA Z.A. „Puławy” S.A. Pan Zbigniew Gagat oraz wybrany przez załogę członek Zarządu GA ZAP Pan Andrzej Skwarek , zastępca przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Krzysztof Choina i przewodniczący Oddziału NSZZ Solidarność Ziemi Puławskiej Sławomir Kamiński.

Po dyskusji delegaci podjęli Uchwały i Wnioski.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 3 =