Uchwała programowa – jest co robić – jazda

mar 29, 2023 | Aktualnosci

Uchwała nr 1

Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty „Puławy

Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty „Puławy” zobowiązuje Komisję Zakładową do wyegzekwowania od Zarządu Spółki, wskazania przyczyn obecnej sytuacji na produkcji, osób odpowiedzialnych za ten stan, oraz zaprezentowania wiarygodnego procesu wyjścia z tego kryzysu.

 W przypadku braku skutecznych i efektywnych działań organów Spółki, WZD zobowiązuje KZ do uznania ich za nieudolne, niegodne i niezdolne do dalszego sprawowania powierzonych im funkcji. Walne Zebranie zobowiązuje Komisję Zakładową do odwołania ich w ramach posiadanych przez NSZZ Solidarność kompetencji.

Walne Zebranie zezwala i zobowiązuje Komisję Zakładową do użycia wszelkich dozwolonych obyczajem i prawem środków w celu realizacji ww. zadania.

Ochrona miejsc pracy, oraz dobro naszego Zakładu pracy nie może być oddane w zarząd nieudolnym ludziom, którzy przez lata korzystając z ochrony komunistycznych związków zawodowych nie potrafili wypełnić powierzonych im obowiązków, sprzeniewierzyli zaufanie Pracowników naszego przedsiębiorstwa , a efektem ich indolencji jest realne zagrożenie istnienia  500 miejsc pracy.

Uchwała podjęta jednogłośnie !!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 6 =