Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Wojewody Lubelskiego w sprawie Zakładów Azotowych Puławy

wrz 3, 2012 | Z kraju

Stanowisko Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie planów konsolidacji przemysłu chemicznego w odniesieniu do sytuacji spółki Zakłady Azotowe ?Puławy” S.A.

W związku z licznymi obawami pracowników Zakładów Azotowych ?Puławy” S.A., dotyczącymi przyszłości funkcjonowania spółki w kontekście konsolidacji branży chemicznej, proponujemy rozważenie możliwości utworzenia jednej Grupy Kapitałowej, w składzie której znajdą się spółki przemysłu chemicznego, zaś jej zarządzanie mogłaby przejąć spółka Skarbu Państwa, będąca holderem grupy. Każda spółka należąca do grupy kapitałowej stanowić będzie odrębną spółkę, posiadającą własny statut. Spółką dominującą w grupie powinny być Zakłady Azotowe ?Puławy” S.A., w której Skarb Państwa posiada pakiet kontrolny, tj. ponad 50% akcji. Jednocześnie można rozważyć możliwość wejścia do grupy kapitałowej spółki ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która to spółka pełniłaby funkcję zarządczą.

Biorąc pod uwagę zarówno pozycję rynkową, jak również standing finansowy spółki Zakłady Azotowe ?Puławy” S.A. (ZAP) w porównaniu z innymi podmiotami przeznaczonymi do procesu konsolidacji polskich zakładów Wielkiej Syntezy Chemicznej ? to właśnie puławskie Azoty predestynują do pełnienia dominującej roli w grupie. ZAP są jedynym w Polsce, a trzecim na świecie producentem melaminy. Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe ?Puławy” S.A. osiągnęła ponad 480 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2012 roku obrotowego.

Konsolidacja przemysłu chemicznego w Polsce ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa wydaje się być potrzebna w dobie globalizacji gospodarki, należy jednak opracować odpowiednią strategię działania opartą na wspólnych interesach grupy, jak również zabezpieczenia interesów każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy. Konsolidacja powinna być przeprowadzona na partnerskich zasadach, zapewniając rozwój każdego zakładu wchodzącego do holdingu.

Koncepcja konsolidacji podmiotów nie jest zagrożeniem dla polskiej gospodarki, a wręcz otwiera możliwości silnej konkurencji na rynkach zagranicznych. Organizowanie różnego rodzaju struktur holdingowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz na zmieniającą się sytuację gospodarczą, stąd wprowadzanie nowych form zarządzania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych stanowi pozytywne rozwiązanie.

Reasumując powyższe należy podkreślić, że prawidłowo przeprowadzona konsolidacja, dzięki której może zostać utworzona Grupa Kapitałowa Przemysłu Chemicznego w Polsce nie powinna stanowić zagrożenia dla poszczególnych spółek należących do grupy kapitałowej, które zachowają swoją podmiotowość, lecz jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą. Tworzenie oraz łączenie grup kapitałowych w Polsce, przeprowadzanie przekształceń własnościowych, procesów restrukturyzacyjno – konsolidacyjnych jest rezultatem obiektywnej konieczności w sytuacji rozwijających się tendencji na świecie.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację Zakładów Azotowych ?Puławy” S.A., wydaje się być zasadne wspólne wypracowanie szczegółowych warunków konsolidacji, w tym zabezpieczenia interesów poszczególnych podmiotów poprzez dialog z zarządami firm chemicznych i Ministrem Skarbu Państwa, mającej na celu doprowadzenie do stworzenia silnego lidera na polskim rynku chemicznym.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 15 =