Stanowisko Regionu w sprawie wezwania Synthosu

lip 10, 2012 | Z zakładu, Ze Związku

W ubiegłą środę w Puławach odbyło się Nadzwyczajne posiedzenie Środkowowschodniego NSZZ Solidarność. Podczas posiedzenia podjęto stanowisko, które prezentujemy w rozwinięciu.

Stanowisko nr 18/XXIV/2012

Zarządu Regionu Środkowowschodniego

NSZZ ?Solidarność?

z dnia 4 lipca 2012 r.

ws.: sytuacji Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?Solidarność? w Lublinie wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec działań, jakie od kilku miesięcy są prowadzone wokół Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. Działania te doprowadziły do uruchomienia  procesu sprzedaży puławskich zakładów, spółce Synthos S.A, w której pakiet kontrolny należy do Michała Sołowowa. W związku  z ogłoszeniem w dniu 18 czerwca b.r. przez Synthos S.A. wezwania na zakup 100% akcji, oświadczamy że złożona oferta nie niesie  za sobą żadnych korzyści dla puławskich zakładów, zarówno w wymiarze bieżącym  jak i w perspektywie dalszego rozwoju zakładu. Zakłady Azotowe ?Puławy? są dzisiaj prawdziwym potentatem na polskim rynku chemicznym i jako jedyne mają szansę stać się jego konsolidatorem poprzez realną możliwość zbudowania nowoczesnej grupy kapitałowej. ZA Puławy są też spółką efektywnie zarządzaną, mającą dobrą rentowność i płynność finansową oraz spółką która ma  bardzo dobre plany swojego rozwoju w przyszłości.

Sprzedaż Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.  spółce  Synthos S.A. oznaczałaby sprzedaż dobrze i efektywnie zarządzanego lidera polskiego rynku chemicznego, spółce, która we wszystkich parametrach działalności jest znacznie niżej od niego oceniana. Dodatkowo, sprzedaż ta wiązałby się z zaniżoną  wartością akcji Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. i byłaby ryzykownie kredytowana  przez  Bank PKO BP (2 mld zł), albowiem oferent nie jest nawet w stanie samodzielnie udźwignąć transakcji. Zaniżona wycena akcji Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. i możliwość ewentualnej odsprzedaży Puław byłaby jedynie  drogą do osiągnięcia szybkiego zysku przez oferenta, a nie szansą na ich dalszy zharmonizowany rozwój. O realności tego scenariusza świadczyć może również  fakt, że oferent nie ma żadnego alternatywnego planu rozwoju dla puławskich zakładów, a proponowana przez niego  strategia optymalizacji kosztowej oznaczałaby jedynie redukcję zatrudnienia w Zakładach Azotowych ?Puławy? S.A. Skutki realizacji takiej strategii będą negatywne nie tylko dla Puław, ale i dla całego regionu lubelskiego, dla którego  Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. są  największym pracodawcą.

Z wielkim niepokojem obserwujemy swoistą  bierność Ministerstwa Skarbu na głosy załogi Zakładów Azotowych Puławy S.A. Wszystko wskazuje, że Ministerstwo Skarbu optuje jedynie za jak najszybszym sfinalizowaniem procesu sprzedaży Zakłady Azotowe  Puławy S.A., nie myśląc o konsekwencjach tej transakcji dla samej spółki, jej załogi oraz  całego regionu lubelskiego i całego polskiego przemysłu chemicznego.

Niepokoi również fakt, że przedstawiciele spółki Synthos S.A, posługując się  nieprawdziwymi danymi na temat kondycji puławskich zakładów, od kilku tygodni prowadzą  medialna kampanię, mającą przekonać opinię publiczną do konieczności sprzedaży Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?Solidarność? wzywa Ministra Skarbu do udzielenia negatywnej odpowiedzi na wezwanie firmy Synthos  S.A.

W przeciwnym razie Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?Solidarność? podejmie wszelkie działania mające na celu  obronę interesów Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. i niedopuszczenie do wrogiego przejęcia przez SYNTHOS S.A.

Zarząd Regionu

 Zdjęcia z posiedzenia w Galerii. Zapraszamy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 5 =