Rok pracy w Radzie Nadzorczej

cze 29, 2021 | Aktualnosci

Do zamknięcia roku obrotowego 2020, które nastąpiło z datą odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza X kadencji zajmowała się, oprócz nadzorowaniem i rozliczaniem spraw bieżących Spółki, z którego przedstawiane były stosowne komunikaty, ogromem zdarzeń nadzwyczajnych wynikających choćby z pandemii COVID 19.  Część problemów, jakie rozwiązywaliśmy, stanowi tajemnicę np. handlową, czy spółki i nie może stanowić przedmiotu debaty publicznej.

Jako członkowie Rady Nadzorczej w swojej służbie kierujemy się: dbałością o należytą kondycję naszej Spółki, ale przede wszystkim dobrem wszystkich (!) Pracowników, niezależnie od ich stanowiska, przynależności związkowej, czy przekonań.

Rok 2020 był dla nas wszystkich czasem dużej niepewności, ale też wyzwań dla Załogi, Zarządu, Związków Zawodowych. Niestety, nie wszystkie organizacje potrafią stanąć ponad podziałami, by w chwili próby, jaką niewątpliwie jest pandemia, działać razem dla dobra wspólnego – własnych pożytków zapomniawszy. Dla nas, jako członków Rady Nadzorczej, priorytetem było dopilnowanie, by Zarząd Spółki nie zapominał, że nasza firma wszelakie trudności może przetrwać tylko dzięki oddaniu i zaangażowaniu Pracowników. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie warunków pracy i płacy tak, aby nie następowało ich pogorszenie. Mamy nadzieję, że ten trudny czas pełen ograniczeń i wyrzeczeń związanych
z pandemią COVID 19 mamy już za sobą, a zdobyte doświadczenia i nawyki pozwolą
w przyszłości sprawnie funkcjonować naszemu przedsiębiorstwu.

Jako członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Załogę przykładamy szczególną uwagę i dbałość do wdrażania przez Zarząd Spółki rozwiązań, które będą zabezpieczały fundamentalne interesy naszej Spółki teraz i za kilka pokoleń. Wszelkie złe, wadliwe
i niekompletne dokumenty nie zyskują, co oczywiste, naszej aprobaty. A do każdej sprawy podchodzimy profesjonalnie, z dużą wnikliwością i zaangażowaniem. Ostatnim tego przykładem jest procedowanie dokumentów przygotowanych przez członka Zarządu
i jednocześnie ZZPRC, a związanych z zewnętrzną inwestycją. W tym przypadku wydłużenie procesu przygotowania dokumentów związanych z inwestycją było uwarunkowane uwzględnieniem uwag Rady Nadzorczej, co było absolutnie niezbędne do zabezpieczania fundamentalnych interesów naszej Spółki. Nasze zastrzeżenia i obawy potwierdziła zewnętrza niezależna opinia prawna.  Nie trzeba zatem szukać wsparcia polityków, wystarczy tylko profesjonalnie przygotować wniosek i zabezpieczyć w nim pozycję naszej Spółki (ot taka oczywistość!). Bez względu na to, kto jest autorem materiałów i dokumentów przedkładanych do opiniowania przez Radę Nadzorczą, są i będą one przez nas oceniane surowo, ale obiektywnie, aby zabezpieczyć interesy naszej Załogi.

Kolejnym naszym wyzwaniem było budowanie rzetelności i wiarygodności Członków Rady Nadzorczej, jest to bowiem wartość budująca naszą siłę jako wspólnoty.

Dlatego ze smutkiem i zażenowaniem zauważaliśmy próby cynicznego przerzucania na innych odpowiedzialności np. za próby masowego przywrócenia zatrudniania pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowej. A przecież oczywistym jest, że są to sprawy pozostające ewidentnie w kompetencjach Zarządu, a tym samym w oczywisty sposób w kompetencjach członka Zarządu z wyboru załogi, czego dowodem jest czas podejmowania decyzji. Szkoda, że tej determinacji zabrakło niektórym choćby do  wprowadzenia dodatku stażowego, a przecież można było to zrobić przez ostanie pięć lat okresu pierwszej i początku drugiej kadencji członka Zarządu z wyboru załogi i członka ZZPRC, a jednocześnie czasu, gdy jednym z członków Rady Nadzorczej był prominentny działacz tegoż związku.

Dlatego przypisywanie komuś odpowiedzialności za własną nieudolność, niekonsekwencję i nieskuteczność jest  szczególnie niegodziwe.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i dowody sympatii, jakimi nas codziennie obdarzacie. Są dla nas bardzo ważne – bez nich niemożliwe byłoby osiągniecie tylu sukcesów,
a codzienność byłaby bardzo trudna do zniesienia.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy, prosimy o więcej i zobowiązujemy się do dalszej ciężkiej i wytrwałej pracy dla dobra WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW.

Członkowie Rady Nadzorczej

Agnieszka Kowalik i Piotr Śliwa

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 1 =