Róbmy dobre rzeczy 🙂 – POMAGAJMY

lut 24, 2021 | Aktualnosci

500 lat temu nasi przodkowie założyli dobroczynną fundację, której celem   było objęcie opieką chorych, ubogich, samotnych i niepełnosprawnych. Zadanie to było realizowane w ufundowanym wraz zapleczem szpitalu-przytułku. Nazwa historyczna – Szpital św. Anny dla Starców i Kalek w Kazimierzu Dolnym. Jest to jedna z najchlubniejszych kart w dziejach naszego miasta. Fundacja zjednoczyła wszystkie warstwy, instytucje i grupy społeczne. Dzięki szczodrości naszych Ojców zgromadziła dobra materialne i duchowe, które przez wieki, do lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku służyły najbardziej potrzebującym w lokalnej społeczności. Powołane przed ośmiu laty Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne św. Anny, nawiązuje to tego szlachetnego dzieła i kontynuuje jego działalność charytatywną.  Prowadzi   zajęcia manualne i warsztaty rysunku dla seniorów, placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci, poradnię zdrowia psychicznego, organizuje Parafialny Festyn Rodzinny oraz spotkania integracyjne. Jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego, parafialnego oraz kulturalnego. Stowarzyszenie podjęło się ogromnego trudu rozbudowy, odbudowy i konserwacji zabytkowego zespołu architektonicznego potocznie nazywanego Wikarówką. Materialnego świadka wspaniałych tradycji społecznych działań prowadzonych przez kazimierskich mieszczan we współpracy z Magistratem i Parafią.  Projekt ten to nie tylko rekonstrukcja zabytku – dziedzictwa materialnego ale głównie reaktywacja pięknej, staropolskiej tradycji opieki nad wykluczonymi społecznie – jako dziedzictwa niematerialnego. Wikarówka oddana zostanie całkowicie na potrzeby społeczeństwa. Jako przestrzeń animacji kulturalnej i społecznej służyć będzie lokalnej społeczności, osobom niepełnosprawnym i wykluczonym w naszej kazimierskiej społeczności, a poprzez swój wymiar historyczny, zabytkowy  i kulturowy również turystom.

„Wspólnie przywróćmy wielowiekową tradycję pomocy słabszym i starszym w Kazimierzu Dolnym!

Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 7 250 000 zł.

Większa część tej kwoty (ponad 5 000 000 zł) pokryta zostanie z projektu Unii Europejskiej “Rewitalizacja miast”, 600 000 zł z budżetu państwa, natomiast resztę musimy zebrać we własnym zakresie.

I tu gorąco apelujemy do Państwa o wsparcie.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym: 94 8731 0001 0008 5498 2000 0010,

Jesteśmy również współorganizatorem zbiórki internetowej na zrzutka.pl/wikarowkakazimierzdolny KLIKNIJ

Z góry z całego serca dziękujemy!

Zapraszamy do śledzenia postępu prac związanych z odbudową poprzez nasz instagramowy profil kliknij  oraz strona FB klikij 

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pożytku publicznego, możemy ofiarować 1% z podatku. Odsyłamy do naszej strony internetowej: www.swietejanny.plkliknij 

Zofia Wiśniewska – Prezes Zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny

Joanna Rządkowska – Członek Zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 14 =