Relacja ze spotkania Zarządu z Organizacjami Związkowymi w dniu 10 lutego 2014 r.

lut 12, 2014 | Aktualnosci

10 lutego odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie Zarządu z organizacjami związkowymi działającymi w naszej Spółce. W spotkaniu udział wzięli: prezes zarządu Marian Rybak i wiceprezes zarządu Wojciech Kozak, tradycyjnie też przedstawiciele Załogi w Radzie Nadzorczej: Andrzej Bartuzi i Jacek Wójtowicz. Ponadto dyrektor pionu personalnego Ryszard Bartczak i przedstawiciele jego służb.

Jako pierwszy, z inicjatywy Prezesa Mariana Rybaka podjęty został temat stypendiów dla dzieci zmarłych pracowników, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Zarząd potwierdził troskę o ten problem i przedstawił wstępne założenia dla przyjęcia stosownych regulacji. Intencja jest taka, by rocznie fundować ok. 10 takich stypendiów. Zarazem wiceprezes Kozak zachęcił organizacje związkowe do wsparcia prawnego osób, które znalazły się w trudnej sytuacji losowej w sprawie uzyskania przez nie renty po zmarłym pracowniku.

W ramach punktu zatytułowanego ?Polityka własności w stosunku do CTL KOLZAP, Domu Wczasowego Jawor, Organiki Sarzyny i Elektrowni Puławy? związkowcy oczekiwali szerszej informacji na temat przyszłości tych podmiotów. Zarząd zapowiedział, że są plany zwiększenia udziałów Grupy Azoty w spółkach typu Kolzap. Ten proces potrwa zapewne do końca roku.
Odnośnie Organiki Sarzyny ? potwierdzone zostały prasowe doniesienia, przy czym na tym etapie można mówić jedynie o dżentelmeńskiej umowie stron. Czekamy na wyniki Organiki Sarzyny za 2013 rok, by zweryfikować posiadaną wycenę.
W przypadku ?Jawora? Zarząd powtórzył, że dom wczasowy (jako obiekt) zostanie wystawiony na sprzedaż. Ewentualnie pozyskane w ten sposób pieniądze, wrócą do naszych Zakładów. Póki co Spółka prowadzi swoją działalność i można ? jak dotychczas – korzystać z oferty Jawora.
Wiceprezes Wojciech Kozak poinformował też krótko o sytuacji związanej z projektem budowy
Elektrowni Puławy. Proces przetargowy się toczy. Doprecyzowanie ofert przebiegnie w najbliższych miesiącach. Potem nastąpi składanie ofert ostatecznych i wybór wykonawcy.
Przy okazji, w odpowiedzi na obawy odnośnie pracowników obecnej Elektrociepłowni Zakładowej, obydwaj członkowie Zarządu zapewnili, że w przypadku uruchomienia nowej Elektrowni, nie są planowane zwolnienia pracowników obecnej Elektrociepłowni, która ma nadal działać jako tzw. ?gorąca? rezerwa.

W kolejnym punkcie wytłumaczono zasady wstępu do dyrekcji naczelnej. Dla pracowników, którzy w niej nie pracują, odbywa się to poprzez recepcję za potwierdzeniem umówionego spotkania. Wyjaśniono też, że prośba o opinię w sprawie odpłatności za wjazdy samochodami na teren fabryki, nie oznacza wprowadzenia nowych rozwiązań w tym temacie. Była to konsultacja społeczna tematu poruszanego wcześniej przez organizacje związkowe. Jednocześnie Zarząd przyjął zaktualizowaną przez Dyrektora Wsparcia ilość bezpiecznych wjazdów na Zakłady. Ich rozdział będzie odbywał się zgodnie z dotychczasową procedurą.

W związku z pytaniem o Kodeks etyki, poinformowano, że kodeks, będący efektem prac zespołu złożonego z pracowników poszczególnych pionów oraz organizacji związkowych, zostanie przedstawiony do opinii związkowej w pierwszym kwartale tego roku. Ekspert zewnętrzny prowadzący ten temat od strony merytorycznej, podsumuje prace prowadzone dotychczas w naszej Spółce.

Kolejnym punktem była ocena drugiej transzy podwyżek.
Przypomniano cel i zasady przyjęte dla tej części podwyżek. Podkreślono, że zasady, które zostały przyjęte sprawiły, że cele motywacyjno-regulacyjne obydwu tur podwyżek zostały zrealizowane. M.in. w ich wyniku 70% Załogi ma obecnie wynagrodzenie powyżej minimum swojej kategorii docelowej.

Związkowcy pytali też czy prawdziwe są plotki o zmianach organizacyjnych dotyczących wyłączenia lub likwidacji niektórych komórek czy nawet pionów organizacyjnych. Zarząd zapewnił, że nie ma aktualnie tego typu planów ani prac.
Zapewnił też kategorycznie, że nie prowadzi polityki nacisku na pracowników w wieku emerytalnym. Dyrektor Ryszard Bartczak wyjaśnił, że jego służby prowadzą jedynie działania pozwalające planować politykę kadrową i zbierają deklaracje od osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Dyrektor Personalny odniósł się też do punktu, dotyczącego zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej. Poinformował, że aktualnie dwie agencje, z którymi współpracujemy, zatrudniają w sumie 136 pracowników w naszej Spółce. Są to umowy o prace, od których odprowadzane są składki emerytalne. Dyrektor podkreślił, że jest to jest dla nas b. dobra kuźnia kadr i dodał, że w ostatnim czasie 10 osób spośród takich pracowników zostało zatrudnionych przez naszą Spółkę.

Na koniec spotkania wrócono do sprawy dostosowania zasad wynagradzania kadry menadżerskiej do zasad obowiązujących w Grupie Azoty. Jest to m.in. konsekwencja, uchwały Zarządu Grupy Azoty z listopada ub. roku. Pracodawca przekazał stronie związkowej projekt tych rozwiązań. Wczoraj zostały one omówione na spotkaniu.
W dalszej kolejności będzie można zająć się tematem nowego regulaminu premiowania, projektem ZPC, czyli Zarządzania przez Cele i zamianą nagrody z zysku na nagrodę roczną.

Zarząd poprosił na zakończenie o przesyłanie tematów spotkań z większym, niż dotąd wyprzedzeniem ? tzn. przynajmniej z tygodniowym.

Źródło.http:www.azoty.pulawy.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 13 =