Relacja ze spotkania z Zarządem naszej Spółki

lip 29, 2015 | Aktualnosci

W piątek odbyło się spotkanie Zarządu naszej Spółki z przedstawicielami organizacji związkowych Grupy Azoty Puławy. Podczas wyczerpujących agendę ustaleń dominowały tematy dotyczące  płac, inwestycji i bezpieczeństwa pracowników.

Spotkanie rozpoczęło się od zagadnień związanych z nowymi inwestycjami Grupy Azoty Puławy ze szczególnym uwzględnieniem Elektrowni Puławy i wytwórni Kwasu Azotowego. Dodatkowe informacje o projekcie Elektrownia Puławy przekazali przedstawiciele Pionu Energetycznego. Natomiast w przypadku wytwórni Kwasu Azotowego przekazano informację, że prace inwestycyjne potrwają do 2021 roku. W tym czasie powstanie nowa linia produkcyjna, a istniejące będą sukcesywnie modernizowane. W kwestii zatrudnienia, zarówno w EC jak i Elektrowni Puławy oraz w wytwórni Kwasu Azotowego, Prezes Rybak przypomniał, że w naszej Spółce nie prowadzi się zwolnień, a po zakończeniu w/w inwestycji pojawią się nowe miejsca pracy.

Prezes Rybak poinformował o zmianach w Zakładzie Elektrociepłowni. Nowym kierownikiem tej komórki został Pan Wojciech Wójtowicz, który zastąpił na tym stanowisku Pana Ryszarda Jarosza. Pan Jarosz został Prezesem Energezapu.

W kontekście dostępu związków zawodowych do czasu antenowego rozgłośni stwierdzono, że dostęp będzie odbywał się na obecnych zasadach, które zapisane są w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.  W związku z brakiem jednolitego stanowiska związków zawodowych w tej sprawie uznano, że wspólnie wypracowane zasady w ZUZP są satysfakcjonującym kompromisem.

Trwają prace nad Regulaminem przyznawania odznaki ?Długoletni Pracownik Grupy Azoty Puławy?. Na spotkaniu w dniu 10. 07 Zarząd zaproponował analizę rozwiązania funkcjonującego w Tarnowie- Mościcach pod kątem wdrożenia go w puławskiej Spółce.

W kontekście przywrócenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów
i rencistów Prezes Marian Rybak przypomniał, że Fundusz został niedawno zasilony dodatkową  kwotą – 5 milionów złotych. Prezes zaproponował by w ramach tych pieniędzy wygospodarować część na wspomniany odpis.

Kolejny punkt agendy spotkania dotyczył remontu windy w budynku Spółki Medical. Inicjatywę w tej sprawie podejmuje większościowy udziałowiec, którym jest Spółka Medical. Zarząd Grupy Azoty Puławy jest otwarty na współprace i rozmowy w tej sprawie.

Organizacje społeczne podjęły również temat dobrowolnych odejść na emeryturę pomostową. Dyrektor Bartczak poinformował, że w ciągu ostatnich sześciu latach z takiej formy skorzystało
16 osób. W naszej Spółce pracownicy częściej korzystają z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, która niewiele różni się od tzw. pomostówki.

W sprawie sprzedaży spółek STOZAP, REMZAP, MEDICAL i JAWOR, Prezes Rybak poinformował, że po trzech nieudanych próbach sprzedaży zrezygnowano ze zbycia Domu Wczasowego w Ustroniu Jaszowcu. Jawor stał się częścią naszej Spółki. W spółkach Stozap i Remzap trwają prace nad ofertą wykupu. Zarząd przedłużył termin składania ofert do 20 lipca. W przypadku Spółki Medical ofertę na zakup udziałów złożyła Pracownicza Spółka Medlek.

W trakcie spotkania poruszono również temat pełnomocnika ds. etyki w naszej Spółce. Kodeks etyczny Grupy Azoty jest w trakcie wdrażania. Trwają konsultacje na forum Grupy Kapitałowej dotyczące powołania  pełnomocnika bądź pełnomocników ds. etyki. Osobą odpowiedzialną za kodeks etyki w Grupie Azoty jest Pani Elżbieta Łabno.

Temat wyposażenia pracowników w odzież ochronną przedstawił główny specjalista ds. BHP Tomasz Ogrodnik, który poinformował m.in. , że zgłaszane problemy są w miarę możliwości na bieżąco załatwiane. Pan Ogrodnik przypomniał, że od września do grudnia nastąpi wymiana odzieży wg nowych wzorów.

W związku z potrzebą zmiany organizacji ruchu przy bramie numer 5, Zarząd zobowiązał się do zgłoszenia tego problemu odpowiednim służbom, odpowiedzialnym za organizację ruchu na drogach wewnętrznych Grupy Azoty Puławy.

W ostatniej części spotkania przedstawione zostały parametry płacy za 2014 i 2015 rok w naszej Spółce. Prezes Rybak przypomniał, że podwyżki miały charakter zarówno regulacyjny jak i motywacyjny, dlatego możliwe były przesunięcia kwot w ramach poszczególnych komórek.

Źródło. www.azoty.pulawy.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 2 =