Relacja ze spotkania w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie

lis 29, 2012 | Z kraju

RELACJA ZE SPOTKANIA

26 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego ?DIALOG? w Warszawie, na zaproszenie Wiceministra Skarbu Rafała Baniaka odbyło się spotkanie reprezentantów Ministerstwa, Zarządów konsolidowanych Grup oraz przedstawicieli związków zawodowych Puław, Tarnowa i Kędzierzyna.

Część merytoryczną poprzedził spór dotyczący uzgodnienia składu reprezentacji związkowych ? chodziło o udział jednego pracownika Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego, nie będącego pracownikiem Zakładów Azotowych PUŁAWY SA ? co groziło już fiaskiem dalszych rozmów. W obronie swojego pracownika stanął przewodniczący ZZPRC, który ku zdziwieniu innych przedstawicieli Puław powiedział, że on też nie jest pracownikiem Zakładów Azotowych Puławy, tylko pracownikiem Związku. W reakcji na to  Minister R. Baniak przypomniał, co podkreślił też na poprzednim spotkaniu, że w rozmowach nie powinny brać udział osoby postronne, nie związane z procesem konsolidacji. Ostatecznie pracownik ZZPRC opuścił salę spotkania.

W części merytorycznej przypomniano, że zgodnie z treścią umowy konsolidacji, przekazanej w raporcie bieżącym przez obie Spółki, Umowa przewiduje przeprowadzenie procesu w dwóch etapach. W pierwszym strony będą dążyły do maksymalizacji synergii kosztowych i zapewnienia Grupie trwałych warunków stabilnego rozwoju. Natomiast w drugim etapie, zostaną rozstrzygnięte kwestie dotyczące struktury, organizacji Grupy Kapitałowej, będzie wypracowany model funkcjonowania Grupy w oparciu o doświadczenie, wiedzę i pozycję rynkową obu Spółek. Zgodnie z treścią raportu bieżącego, Strony uchwaliły również, że konsolidacja odbywać się będzie w poszanowaniu zasad i obowiązków, umów społecznych, układów zbiorowych i zobowiązały się również do współpracy na rzecz dróg porozumienia z organizacjami związkowymi.

Ważna dla procesu będzie zgoda Komisji Europejskiej na konsolidację. Członek Zarządu Azotów Tarnów powiedział, że prace w tym kierunku trwają. Wniosek do Komisji Europejskiej liczy kilkaset stron – To skomplikowany i bardzo trudny wniosek. W skali naszego kraju takiego wniosku jeszcze nie było.

W ramach tego procesu niezmiennie ważny jest prospekt Emisyjny.  – Z dużym prawdopodobieństwem 6 grudnia powinniśmy złożyć prospekt emisyjny, który będzie uwzględniał dotychczasowe uwagi z KNF. Jeżeli uwag nie będzie, to około 20 grudnia powinniśmy mieć zatwierdzony prospekt emisyjny. Jeżeli tak się stanie, to mamy formalne dokumenty, by przystąpić do realizacji drugiego elementu tego procesu konsolidacyjnego, czyli wymiany akcji. Przedmiotem wymiany są wszystkie pozostałe akcje pozostałych akcjonariuszy. Ile tych akcji zostanie wymienionych to okaże się na rynku.

Przedstawiciel Tarnowa podkreślił też, że dla strony społecznej najważniejszym chyba elementem tej Umowy jest to, że może być powołany Zespół czy Podzespół Komitetu, zajmujący się procesem społecznym tego projektu. Ten Komitet Społeczny będzie miał określone zadania do wypracowania, związane z utworzoną Grupą Kapitałową.

Powiedział też, że w zakresie obrony przed ewentualną przyszłą próbą wrogiego przejęcia, minister skarbu państwa rozważa różne opcje. Wyniki jednej z nich zależeć będą od wymiany. Od tego, jaki udział będzie posiadał Skarb Państwa . Przy czym dodać należy, że obecne zapisy statutu Z.A. w Tarnowie przewidują już dość skuteczne środki obrony, czyli że żaden inny akcjonariusz, niż Skarb Państwa nie może wykonywać prawa głosu z większej liczby głosów, nawet jeśli ma większy udział. To jest bardzo skuteczny zapis, który pozwala nam tak zarządzać Grupą Kapitałową, aby żadne wrogie przejecie, nie ziściło się. To praktyka to już potwierdziła, że zapis jest prawidłowy i skuteczny.

Komitet Konsolidacyjny, który będzie pracował w ramach podpisanej Umowy, będzie także wypracowywał standardy działania na przyszłość, aby ochronić Spółkę, czy Grupę Kapitałową przed wrogimi przejęciami w przyszłości, które zostały tak zapisane, aby ten statut zapewniać.

Pan Wiceminister przypomniał, że z punktu widzenia Skarbu Państwa, dochodzi do konsolidacji dwóch grup, na równych zasadach. Dochodzi do porozumienia dzisiejszych Zarządów Tarnowa i Puław. – Mówimy o równym podziale przedstawicieli Zarządów dzisiejszych grup Tarnowa i Puław. Z takim porządkiem w Zarządzie ma Grupa Azoty wystartować. Natomiast jeżeli chodzi o personalia w przyszłości w jednej dużej grupie, to skład będzie układany.

Wiceprezes naszej Spółki, Marian Rybak poinformował że Zarządy obydwu Spółek, będą tak prowadziły politykę zarządzania tymi Grupami, a w szczególności politykę dywidend, żeby dotychczasowi akcjonariusze  traktowali swoje zaangażowanie w Grupę  jako długookresowe inwestycje i nie chcieli się pozbywać akcji, na każde wezwanie. To jest w Umowie Konsolidacyjnej wyraźnie powiedziane. Tak będzie zarządzana Spółka, by mogła spełniać  oczekiwania dotychczasowych inwestorów.

Dodał też, że w załączniku do Umowy konsolidacyjnej jest wyraźnie napisane, że firmy utrzymują dotychczasowe nazwy własne tak jak są Zakłady Azotowe Puławy, Mościce, Police. Mianownikiem wspólnym będzie przedrostek Grupa Azoty, który będzie jakby pokazywał, że tworzymy wspólną Grupę z zachowaniem odrębności prawnej, organizacyjnej i finansowej tych podmiotów. I tak ten proces będzie przygotowywany i realizowany.

Pytano również o prace nad nowym logotypem Grupy. Zapewniono, że w nowym logotypie zostanie zachowana dotychczasowa nazwa własna poszczególnych Spółek. Tutaj nie będzie żadnych zmian.        Natomiast jeśli chodzi o konkretne nazwy firmowe, to nad tym pracują koledzy od handlu i marketingu i przygotowują całą politykę marketingową pod przyszłą Grupę Kapitałową, która zapewniała by rozróżnianie produktów. Głównie chodzi o nawozy, bo tutaj mamy wspólny produkt z jednej Grupy Kapitałowej, chcemy pokazać rynkowi, że tworzymy jedną grupę, utrzymując pewną niezależność, czy pewną specyfikę wyrobów poszczególnych Spółek.

Starano się też uściślić jaka jest gwarancja, że rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane a na te inwestycje będą środki? Każda ze Spółek zachowuje swoją odrębność finansową i każda ze Spółek będzie realizowała własny program rozwojowy w ramach strategii rozwojowej. Każda zgodnie z decyzjami właścicielskimi tych Spółek, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń, decyzje dotyczace rozwoju. Wypracowaliśmy już dzisiaj standard zarządzania inwestycjami i ten standard po kolei jest w Spółkach wdrażany i według tego standardu Spółki zachowują swoją zdolność do kreowania własnego rozwoju.

Padło tez pytanie czy poszczególne Spółki zachowają swoje Układy Zbiorowe Pracy, czy będzie próba w Grupie wynegocjowania jednolitego układu zbiorowego pracy, a jeżeli tak to czy będą zachowane interesy poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy?

– Jeżeli chodzi o Układy Zbiorowe to każda ze Spółek ma samodzielny Układ Zbiorowy Pracy i na szczeblu Grupy Kapitałowej, jeśli nie będzie takiej woli społecznej, nie będą prowadzone działania mające na celu ujednolicenie tych Układów Zbiorowych Pracy. To w dotychczasowych, realizowanych umowach społecznych w Azotach Tarnów ze spółkami, które były przedmiotem przejęć bądź konsolidacji wyraźnie określiliśmy i podpisaliśmy.

Powtórzono atuty konsolidacji, w wyniku konsolidacji której powstanie Grupa która będzie drugim bądź trzecim producentem nawozów w Europie. Będzie producentem, który będzie mógł decydować o polityce na rynku nawozowym. Po połączeniu Puław i Tarnowa Grupa będzie bardziej zintegrowana i będzie posiadała produkt bardziej zróżnicowany dla odbiorcy rynkowego. Będzie też dużym odbiorcą surowców zarówno energetycznych i petrochemicznych mogąc negocjować indywidualne warunki  dostaw. Jeżeli uda nam się wynegocjować korzystne umowy z PGNiG to Grupa Kapitałowa będzie mogła produkować po tańszym koszcie, a tym bardziej może być bardziej konkurencyjna wobec innych na rynku.

Dało się słyszeć głos niepokoju związany z groźba zniesienia ceł na nawozy. Tu jednak również rosnąca pozycja Grupy Azoty miałaby duże znaczenie. Istotne w tym kontekście będą na pewno kompetencje i nasze przedstawicielstwo w Fertilizers Europe.

Strona związkowa zgłosiła swoje oczekiwania w zakresie zabezpieczenia Grupy przed wrogim przejęciem i deklaracji zapewnienia kontroli Skarbu Państwa nad chemią i przemysłem nawozowym. Wiceminister R.Baniak wyraził nadzieje, że działania ministerstwa pokazują, że uda się zachować taką ochronę.  Podkreślił natomiast, że ochrona przemysłu nawozowego nie pójdzie drogą regulacji ustawowych. – Wolimy zabezpieczyć organizacyjnie, strukturalnie, niż w formie zapisów na poziomie ustawy. Nie ma mowy o zabezpieczeniu polskiej chemii, na poziomie Ustawy.

Spotkanie zakończyła dość ostra wymiana zdań pomiędzy przewodniczącym puławskiego ZZPRC, a Wiceministrem R. Baniakiem. Przewodniczący wyraził opinię, że dotychczasowe ustalenia Zarządów Puław i Tarnowa w zakresie spraw społecznych są tylko pustymi deklaracjami niczego w istocie nie gwarantującymi. W jego opinii powinny zostać rozpoczęte pilnie negocjacje społecznej umowy konsolidacyjnej.

Minister odpowiedział, że Zarządy Firm bardzo poważnie podchodzą do ustawowych regulacji społecznych. Krytycznie odniósł się natomiast do postawy Przewodniczącego ZZPRC, apelując by rozważył, czy jego działalność służy zawsze dialogowi społecznemu i dobru pracowników.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 8 =