Relacja z posiedzenia Rady Nadzorczej

cze 14, 2018 | Aktualnosci

12 czerwca 2018r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej spółki.

Rozpoczęło się od dyskusji nad celami dla członków zarządu i sposobu jednoznacznego określenia stopnia ich realizacji.

Następnie rada przyjęła jednolity tekst statutu co jest pokłosiem ostatniego WZA, które dostosowało statut do najnowszych zmian  w ustawach np. w kwestii wyborów przedstawicieli załogi w organach spółki. Podjęła również decyzję o przystąpieniu do grup sektorowych AGU i EMPA. Są to organizacje producentów mocznika i melaminy, np. AGU promuje wysokojakośćiowe  środki redukujące jak nasze NOXy.

Kolejnym punktem była konsolidacja spółek kolejowych. Omówiono warunki połączenia spółek, parytet wymiany akcji i możliwość zachowania kontroli nad operatorami przez macierzyste spółki. Dla przedstawicieli załogi w RN równie ważną kwestią co uczciwe warunki połączenia są sprawy pracownicze. W każdym z nowopowstałych  oddziałów Koltaru będą obowiązywać układy zbiorowe bądź regulaminy które tam istnieją. Wprowadzane będą zmiany, dostosowujące je do nowych uwarunkowań. Dzięki temu, zdaniem dyrektora GA odpowiedzialnej za nadzór właścicielski uniknie się pośpiesznego tworzenia układu „ponadzakładowego”.

Pani wiceprezes odpowiedzialna za finanse przedstawiła wyniki ekonomiczno-finansowe. Obserwujemy niski popyt na nawozy na rynkach, tanieje mocznik. Eksperci przewidują wyhamowanie tego trendu. Stabilnym produktem po raz kolejny okazała się melamina. Z kolei tanieje kaprolaktam w Azji będącej głównym jego konsumentem.

Intensyfikujemy sprzedaż NOXy, jednak także tu konkurencja jest bardzo silna.

Wraz ze spadkiem cen ropy na świecie zaczeła w końcu spadać cena gazu, ciągle jednak pozostając na wysokim poziomie. Podobnie cena benzenu.

Kolejnym punktem obrad było omówienie wydatków na media czyli reklamę wizerunkową oraz mecenat w kulturze i sporcie.

Następnie dyskutowano o konsolidacji w Grupie Azoty. Zarząd przybliżył zrealizowane etapy w Departamencie Korporacyjnym Handlu Segmentu Agro. Rada spotkała się również z Prezesem Agrochemu, który omówił wyniki spółki. Przybliżył wpływ strategii Grupy Azoty i jej polityki cenowej na Agrochem. Dużo uwagi poświęcono sprawom bieżącym i zagrożeniom na rynku jak wyhamowanie sprzedaży i wzrost importu. Jest to chyba jedyny dystrybutor nie mający w swojej ofercie produktów z importu, dlatego też jej rozwój jest dla nas tak istotny. Oczekujemy, że wkrótce przedstawiona zostanie nowa strategia dla Agrochemu.

Rada omówiła także opinie prawne dotyczące stosowania się do ZUZP. Są one bardzo niejednoznaczne. Zarząd przedstawił jakie działania podjął w celu ujednolicenia zasad wynagradzania.

Przedstawiciel pracowników w RN poruszył temat ubezpieczeń PZU i zmiany warunków oraz Ubezpieczenia medycznego Luxmed. W przypadku ubezpieczenia NNW zmiana dotyczyła tylko strony kosztowej a nie jak dotychczas również wysokości odszkodowań. Dodatkowo zniknęła możliwość kontynuowania ubezpieczenia na starych warunkach. Widzieliśmy już bardziej udane negocjacje.

Następnie sięgnięto po list pracowników Melaminy III zgłaszających problemy organizacyjne na swoim wydziale. Zarząd został zobowiązany do bezzwłocznego odniesienia się do tego pisma.

Na tym zakończono obrady.

Grzegorz Mandziarz

Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 14 =