Relacja z posiedzenia Rady Nadzorczej (17 sierpnia 2017)

sie 23, 2017 | Aktualnosci

W dniu 17 sierpnia br. odbyła się Rada Nadzorcza. Spośród bogatego programu omówione zostały wyniki za czerwiec i narastająco za I półrocze 2017 r. W czerwcu przychody zostały zrealizowane ponad plan, natomiast narastająco w stosunku do ubiegłego roku nieco zostały przekroczone. Niestety nie przełożyło się to na zysk w czerwcu , który był niższy w stosunku do planu a to za sprawą sprzedaży w niższych cenach Pulrea,Pulan oraz wyższych cenach gazu i wyższych kosztach wytworzenia. Narastająco od początku roku w porównaniu z planem zysk został niewiele przekroczony.
Wszystkie aktualnie prowadzone projekty (Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego , Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej , Wymiana turbozespołu TG-2 , Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji Nox , Zwiększenie wolumenu i optymalizacja produkcji ciekłego CO2 w Zakładzie Amoniaku ) realizowane są zgodnie z planem.
Następnie omówione zostały wyniki spółek zależnych za I półrocze 2017. Trudna sytuacja występuje w spółce Agrochem Dobre Miasto gdzie planowana strata w I półroczu znacznie została powiększona. Związane to jest między innymi z nieściągalnością części należności przeterminowanych. W obliczu tego Spółka dokonała odpisu aktualizującego na należnościach. Nieco lepsza sytuacja jest w drugim Agrochemie Puławy, który jest na plusie, jednak i tutaj może powstać problem związany z niższymi cenami nawozów importowanych oraz zmniejszeniem dostaw nawozów z Grupy Azoty ,co według wstępnych analiz finansowych może postawić Spółkę w obliczu straty finansowej co najmniej na najbliższe dwa lata. Planowane są zmiany procedur związanych z kredytem kupiecki jak również daleko idące zmiany dotyczące obu spółek.
Spółka ZA Chorzów od dłuższego już czasu nastręcza wiele problemów. Mimo zmian personalnych w zarządzie sytuacja w spółce nie poprawia się. Szeroko aktualną sytuację spółki oraz plan naprawczy przedstawił aktualnie oddelegowany z Rady Nadzorczej ZCH Chorzów do Zarządu wiceprzewodniczący tejże Rady. Plan ten przewiduje skierowanie spółki na rozwój nowych produktów nawozowych NPK z zastosowaniem w sadownictwie i ogrodnictwie, intensyfikację produkcji saletry amonowe(nawozy granulowane, krystaliczne i płynne). Ponadto nowe inwestycje związane z produkcją stearyny w wyniku czego będzie można zastosować gorszej jakości surowiec (tańszy), pozwoli to na zwiększenie produkcji i sprzedaży stearyny. Powyższe działania związane są z podniesieniem kapitału zakładowego, pozwalającego na przeprowadzenie tego programu naprawczego. Pozostałe spółki osiągają wyniki na plusie i nie stwarzają ryzyk.
W kolejnym punkcie Zarząd przedstawił informacje związane z realizacją prac zadania inwestycyjnego nowego Bloku Energetycznego. Wytypowana została firma na świadczenie usług doradczych w obszarze technicznym przy realizacji Budowy Bloku Węglowego.
Następnie RN pozytywnie zaopiniowała zbycie lokali użytkowych przy ulicy Słowackiego oraz Reymonta. Pozytywnie Rada odniosła się również do darowizny na rzecz remontu klasztoru Sióstr Urszulanek w Lublinie.
W dalszym ciągu GA Puławy będzie sponsorowała KS Wisła Puławy, przy pozytywnym poparciu RN. W związku z tym podpisany zostanie aneks do umowy, który to będzie między innymi zobowiązywał drużynę seniorów piłki nożnej w sezonie rozgrywek 2017/2018 do zajęcia miejsca gwarantującego do awansu do I Ligi centralnej.
Dalej wyrażona została zgoda na zadanie inwestycyjne modernizacja rozdzielni R 220.
Zarząd przedstawił do zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pracowników, w obszarach bezpośrednio podległych Zarządowi polegających na:
– likwidacji Generalnego Projektanta (likwidacja stanowisk; Dyrektor-Generalny Projektant, Główny Specjalista ds. korporacyjnych, przeniesienie specjalisty ds. administracyjnych do Głównego Specjalisty ds. Doskonalenia Operacyjnego i przeniesienia Głównego Specjalisty ds. gospodarki wodno-ściekowej do Pionu Wsparcia) -likwidacji Sekcji Współpracy z Inwestorami (likwidacja Kierownika Sekcji, przeniesienie specjalisty ds. ekonomicznych oraz Specjalistę ds. współpracy z inwestorami do Pionu Inwestycji). Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się do powyższych zmian.
W kolejnym punkcie Zarząd podał informacje o toczących się czterech postępowaniach karnych.
Komitet Audytu pracujący w ramach RN zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Działu Audytu, oraz z Raportem za I półrocze 2017 zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w GA Puławy i przyjął plan audytu wewnętrznego na II półrocze 2017 r.
W kolejnym punkcie RN przyjęła Karty Celów dla Zarządu na br.
W sprawach o organizacyjnych Prezes poinformował Radę o kontrowersjach związanych ze zmianą naszego logo.

Jacek Wójtowicz

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 3 =