Rada Miasta przyjęła stanowisko przeciwko sprzedaży Zakładów Azotowych

sie 14, 2012 | Z zakładu, Ze Związku

Pełna sala konferencyjna, posłowie ziemi lubelskiej Pani Małgorzata Sadurska i Jarosław Żaczek, podsekretarz w ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński, prezes Zakładów Azotowych Puławy SA, Paweł Jarczewski a także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej ZA, taka otoczka towarzyszyła wczorajszej Radzie Miasta Puławy.
.
Puławska Rada Miasta jednogłośnie przyjęła stanowisko, apelując o działanie w tej sprawie ponad podziałami partyjnymi.

 

Stanowisko Rady Miasta Puławy w sprawie planów konsolidacji branży chemicznej i przyszłości Zakładów Azotowych Puławy

Rada Miasta Puławy pragnie wyrazić swoją troskę o przyszłość Zakładów Azotowych Puławy. Zaniepokojenie budzą plany konsolidacji branży chemicznej, które mogą doprowadzić do przejęcia kontroli nad Zakładami Azotowymi Puławy przez Zakłady Azotowe Tarnów.

Zakłady Azotowe Puławy są obecnie jednym z najprężniej rozwijających się zakładów produkcyjnych Lubelszczyzny. Ciągłe inwestycje zapewniają stały rozwój spółki oraz bardzo dobre wyniki finansowe. Zakłady Azotowe Puławy oraz podmioty z nimi powiązane są jednym z największych pracodawców w regionie zapewniającym stabilną sytuację na rynku pracy, co ma bezpośredni wpływ na wzrost zamożności mieszkańców Puław i okolic, a co za tym idzie zrównoważony rozwój Ziemi Puławskiej.

Planowane przejęcie Zakładów Azotowych Puławy przez Zakłady Azotowe w Tarnowie może wyhamować procesy inwestycyjne planowane w puławskich zakładach. Obawiamy się również, iż może być to powód do zwolnień części pracowników Zakładów Azotowych Puławy. Przeniesienie ośrodka decyzyjnego tak dużego podmiotu do Tarnowa służyć będzie rozwojowi przede wszystkim ?tarnowskich Azotów? ze szkodą dla zakładów z naszego regionu.

Rada Miasta Puławy wyraża swe zaniepokojenie planami Ministerstwa zmierzającymi do przejęcia kontroli nad Zakładami Azotowymi Puławy przez Zakłady Azotowe w Tarnowie. Obawiamy się, że realizacja tych planów może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej przejmowanej spółki, a w konsekwencji grozi także destabilizacją na lokalnym rynku pracy. Nie można przy tym wykluczyć, iż po przejęciu kontroli przez obcy kapitał spółki z Tarnowa, zagrożenie to będzie dotyczyło także spółki z Puław.
Rada Miasta Puławy stoi na stanowisku, że pozostawienie Zakładów Azotowych Puławy w obecnej strukturze własnościowej jest najlepszym gwarantem dalszego rozwoju spółki, a w konsekwencji i lokalnej społeczności.

W imieniu Rady Miasta Puławy

Przewodniczący Rady Miasta Puławy

Zbigniew Śliwiński

Rada Miasta Puławy upoważnia Przewodniczącego Rady do przekazania niniejszego stanowiska:
1. Prezesowi Rady Ministrów
2. Ministrowi Skarbu Państwa
3. Posłom i Senatorom Ziemi Lubelskiej
4. Wojewodzie Lubelskiemu
5. Marszałkowi Województwa Lubelskiego
6. Władzom Samorządów Województwa Lubelskiego

z prośbą o wyrażenie poparcia dla niniejszego stanowiska.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 7 =