PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU

paź 24, 2012 | Z zakładu

Zarząd naszej Spółki podjął 19 października 2012 r. uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzeniu Zakładów Azotowych “Puławy” S.A. o podziale zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w wysokości 595 561 193,41 zł oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 15 390 000,00 tj. łącznie kwoty 610 951 193,41 zł.
Na dywidendę dla akcjonariuszy zaproponowano kwotę 100 162 600,00 zł, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 5,24 zł .

Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy 2011/2012 oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 510 788 593,41 zł, Zarząd proponuje wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na:
a) kapitał zapasowy, w kwocie 494 027 593,41 zł,
b) nagrodę z zysku dla pracowników Spółki wraz z obciążeniami, z wyłączeniem członków Zarządu, w kwocie 16 761 000,00 zł.

Jednocześnie Zarząd Zakładów Azotowych “Puławy” S.A. wnosi o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 27 grudnia 2012 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy proponuje wyznaczyć na 15 stycznia 2013 roku.

Powyższa propozycja Zarządu, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą, zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.

Przypomnijmy, że w ub. roku zysk w wysokości 226 067 519,53 zł oraz kwotę 6 715 507,86 zł niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, Walne Zgromadzenie podzieliło zgodnie z wnioskiem Zarządu i Rady Nadzorczej. Na dywidendę dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota w wysokości 69 960 900,00 zł, tj.3,66 zł na każdą akcję, na uzupełnienie kapitału zapasowego: 147 432 127,39 zł; a na nagrody z zysku dla pracowników Spółki ? 15 390 000,00 zł.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 2 =