Posiedzenie Rady KSPCH NSZZ Solidarność – Tarnów

paź 5, 2016 | Aktualnosci

W dniach 22-23.09.2016 r. w Tarnowie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia miały miejsce obrady, zaś drugiego dnia Przewodniczący NSZZ Solidarność w Grupie Azoty S. A.  – Tadeusz Szumlański zorganizował spotkanie z  Wiceprezesem – Witoldem Szczypińskim oraz Członkiem Zarządu – Arturem Kopciem. Spotkanie było połączone ze zwiedzaniem zakładu.

22 września posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara. Przegłosowano  program obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady

4. Kongres Jubileuszowy – omówienie przygotowań, podjęcie decyzji, stanowisk i uchwał

5. Ewentualne projekty uchwał i głosowania

6. Informacja Przewodniczącego KSPCH NSZZ Solidarność z działalności w okresie od 17 czerwca 2016 do 21 września, informacja z obrad KK

7. Informacja o sytuacji w poszczególnych Sekcjach Krajowych

8. Wolne wnioski

Ad. 2

Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Ireneusza Bessera.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 2/2016 organizowanej w dniach

16-17 czerwca 2016 r. został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.4

Przewodniczący Mirosław Miara przeszedł do omówienia programu Jubileuszowego kongresu KSPCH, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-26 października 2016 r.

Pierwszego dnia obchody jubileuszu rozpoczną się mszą świętą w kościele związanym swoją historią z NSZZ „Solidarność”. Zwrócono się z prośbą o zabranie do kościoła sztandarów swoich komisji lub sekcji. W imieniu KS GNiG zgłosił swoją obecność ze sztandarem  Bolesław Potyrała, Jan Maluchnik oraz Witold Pińkowski potwierdzili swój przyjazd ze sztandarem Komisji NSZZ Solidarność w Michelin Polska S.A., Tadeusz Szumlański zgłosił sztandar Komisji NSZZ Solidarność w Grupie Azoty S.A., zaś Ireneusz Besser wraz z Mirosławem Rogozińskim zabiorą ze sobą sztandar Komisji NSZZ Solidarność Zakładów Porcelany „Ćmielów”. Prawdopodobnie podczas mszy św. organistą będzie jeden z członków NSZZ „Solidarność” oraz częsty gość posiedzeń Rady KSPCH – Mariusz Szopiński.

Po mszy św. wszyscy udadzą się do hotelu, gdzie po zameldowaniu będzie można dokonać rejestracji – podpis na liście obecności, odebranie identyfikatora, materiałów promocyjnych (torba, teczka, notes, długopis, kalendarz, pen-drive). Przed salą konferencją będą rozstawione stoiska firm przedstawiających swoje oferty m.in. biuro podróży, sieć hoteli. Przewodniczący zapytał czy ktoś z obecnych ma jeszcze jakiś pomysł lub możliwości zaproponowania współpracy innym firmom. Oferta ze strony KSPCH jest bezpłatna i ma na celu urozmaicenie czasu w trakcie przerw w spotkaniu. Z propozycją zaproszenia IPN Wrocław wyszedł Michał Orlicz, który ma się także dowiedzieć czy IPN byłby zainteresowany propozycją.

Swoją obecność z gości zagranicznych potwierdził Sylvain Lefebvre, Alfons de Potter, przedstawiciele związku z Rumunii, zaś z polskich gości zgłosił się  Tomasz Zieliński (PIPC), Jan Świątek (Związek Pracodawców “Polskie Szkło”),  Janusz Turski (Stowarzyszenie Papierników Polskich) oraz Przedstawiciel  Polskiego  Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Obecny chociaż spóźniony będzie również Piotr Duda. W kongresie będzie uczestniczył także Bogdan Kubiak oraz przewodniczący czterech sekretariatów przemysłowych.

W chwili obecnej kongres jest finansowany przez czterech sponsorów/darczyńców. Andrzej Saramak zadał pytanie dlaczego jednym z nich nie jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, na co Przewodniczący odpowiedział, że KK sama organizując swoje zjazdy korzysta z wsparcia sponsorów. Prawdopodobnie KK przekaże dla uczestników kongresu płyty z nagraniem koncertu „My Naród”.

Kolejnym tematem do dyskusji był wybór konferansjera na I i II dzień kongresu. Przewodniczący zaproponował dwóch kandydatów: Jacka Żórawskiego – Przewodniczący Regionu z Torunia, Delegat KSPCH lub Radosława Mechlińskiego – Zastępcę Przewodniczącego Regionu Dolny Śląsk. Stwierdzono, że wyboru dokona Przewodniczący po odbyciu rozmów z kandydatami, biorąc pod uwagę ich dyspozycyjność.

Wracając do programu kongresu Przewodniczący kontynuował omawianie I dnia, który rozpocznie się hymnem „Solidarności”. Dalsze wydarzenia zostaną poprzedzone minutą ciszy, którą zostanie uczczona pamięć o zmarłych kolegach i koleżankach związanych z KSPCH. Następnie konferansjer powita zaproszonych gości i zostanie wyświetlony krótki film promujący Wrocław. Na ten dzień zostało zaplanowane także sprawozdanie Przewodniczącego z działalności sekretariatu oraz wystąpienia gości. Ważnym punktem tego dnia będzie wręczenie medali „Zasłużony dla Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” oraz wykonanie zdjęcia odznaczonych. Na zakończenie obrad wystąpi z patriotycznymi piosenkami dziecięcy zespół z wrocławskiej szkoły podstawowej.

Drugiego dnia odbędą się dwie konferencje, pierwszą będzie konferencja pt. „Przemysł Chemiczny – wyzwania i bariery”, na której w roli moderatora wystąpi redaktor Tygodnika „Solidarność” – Krzysztof Świątek. W debacie wezmą udział pracodawcy oraz przedstawiciele związków pracodawców. Druga z konferencji „Układy Branżowe podstawową formą dialogu społecznego”, zostanie poprowadzona przez Sławomira Adamczyka z Działu Branżowego KK. Gośćmi konferencji będą: prof. Juliusz Gardawski, Tomasz Wójcik, Katarzyna Balsam – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po obiedzie autobusem podstawionym pod hotel wszyscy uczestnicy zostaną przewiezieni do Hydropolis (muzeum wody), a później do ZOO, gdzie zwiedzimy Afrykarium. Na terenie ZOO w restauracji odbędzie się uroczysta kolacja połączona z występem zespołu. Kolejny, ostatni już dzień będzie częścią roboczą kongresu w której nie uczestniczą już goście. Podczas obrad kongresu konieczne jest dokonanie zmian w regulaminie KSPCH, których wymaga Krajowa Komisja Rewizyjna. Dodatkową propozycją zmiany w regulaminie jest zapis dotyczący częstotliwości posiedzeń Rady z czterech w roku na co najmniej trzy. Zmiana wynika z coraz częstszych problemów z zebraniem kworum oraz problemami z finansowaniem wyjazdów członków rady. Zapis ten nie określa maksymalnej liczby spotkań.

Oprócz tego zostaną przedstawione do uchwalenia stanowiska oraz ponowne zatwierdzenie uchwały dotyczącej wysokości oraz terminu płatności składek (pierwsza uchwała została zgubiona). Wszystkie dokumenty zostały odczytane, a zawnioskowane zmiany zatwierdzone.

Przewodniczący Mirosław Miara pogratulował Sławomirowi Bezarze wyboru na Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego. Sławomir jako przewodniczący sekcji stał się członkiem Rady KSPCH.

W związku ze śmiercią poprzedniego przewodniczącego sekcji Tomasza Podlaska przeprowadzono głosowanie na członka Prezydium KSPCH.

Głosowanie przebiegło sprawnie, jednogłośnie na nowego członka Prezydium Rady został wybrany Sławomir Bezara.

Ad. 5

Następnie Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podjęła uchwały w sprawie przyznania medali ZASŁUŻONY DLA KRAJOWEGO SEKRETARIATU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”.

Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady KSPCH z której to kontroli przedstawiła protokół nr 2/2016.

Ad. 6

Mirosław Miara przedstawił obecnym przebieg spotkania przedstawicieli KK ( S. Adamczyk; K. Zimmer Drabczyk) oraz Biura Eksperckiego Dialogu i Polityki Społecznej, na którym dyskutowano na temat przebiegu zdarzeń dotyczących procedowania ustawy o Prawie Wodnym. Rząd jest zmuszony do natychmiastowego wprowadzenia wymienionych uregulowań ze względu na wyrok Trybunału Międzynarodowego, nakazujący nam dokonanie tych uregulowań. Dyrektywa UE zmusza Rząd do znacznego wzrostu cen za wodę  – zwłoka z wprowadzeniem zmian może skutkować karą dla Polski.
Przedstawiciele Sekretariatów podkreślali wielokrotnie, że projekt ustawy zawiera przede wszystkim, zbyt wysokie stawki opłat, co może doprowadzić w niektórych przypadkach do likwidacji firm. W chwili obecnej nie ma jeszcze ostatecznej wersji ustawy, lecz wiadomo, że kolejne projekty zmian znacząco obniżyły początkowo proponowane stawki za wodę.

20 lipca w Dusznikach-Zdrój odbyło się Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”. Obrady odbyły się Sanatorium Uzdrowiskowym „Chemik”. Działalność Faveo głównie opierała się na projektach Unii Europejskiej o które jest coraz trudniej. Kończą się również możliwości pomocy finansowej głównego fundatora czyli QFC, ta organizacja stworzona przez niemieckie związki zawodowe IG BCE, również boryka się z trudnościami finansowymi. W przyszłym roku obrady fundacji odbędą się w maju  w Warszawie i gospodarzem będzie nasz Sekretariat.

We wrześniu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odbyło się spotkanie z Ministrem Pawłem Gruzą. Spotkanie było zorganizowane z inicjatywy Pana Ministra, który okazał się otwartym na rozmowy.

Przewodniczący wziął udział corocznie organizowanej imprezie o nazwie Dzień Ceramika, która jest świętem organizowanym przez Komisję Zakładową NSZZ ,,Solidarność” z Ćmielowa.

W sierpniu wznowiono pracę zespołów trójstronnych. Przewodniczący był obecny na spotkaniu zespołu ds. farmacji, na którym omawiano listę leków 75+. Lista leków była satysfakcjonująca z wyjątkiem leku  (insuliny) produkowanego przez Polfę Tarchomin, który się na niej nie znalazł. Za dwa miesiące ma być przedstawiona korekta listy, co daje nadzieje na umieszczenie jej na liście.

W sierpniu odbyło się także posiedzenie KS Nafty, które było połączone z obchodami „Solidarności” w Gdańsku oraz z spotkaniem z prezesem firmy LOTOS.

Mirosław Miara podziękował KS GNiG za pełnienie warty przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki.

We wrześniu Przewodniczący wziął udział w Walnym Zebraniu Delegatów Organizacji Związkowej w Polskiej Spółce Gazownictwa organizowanym w miejscowości Fojutowo.

Przewodniczący zdał także relację ze spotkania, którego częściowo był organizatorem. Było to spotkanie z parlamentarzystami ze Słowacji, które odbyło się początkowo w siedzibie KK w Warszawie,  zaś później goście wzięli udział w  obradach Podzespołu Parlamentarnego polityki i kultury prorodzinnej Sejmu RP.

Przewodniczący poinformował obecnych, że  na ostatnich obradach KK głównym tematem rozmów była akcja ograniczenia handlu w niedzielę. Podano ilość zebranych podpisów w poszczególnych Regionach w procentach do ilości członków w Regionie. W akcję zbierania podpisów włączył się także Kościół. W dyskusji na ten temat okazało się, że w brew oczekiwaniom, nasze społeczeństwo wcale nie tak chętnie uczestniczy w tej akcji.

Mirosław Miara pokazał obecnym jak będzie wyglądała nowa formuła Tygodnika „Solidarność” przekazując do przejrzenia poglądowe wydanie nowej wersji czasopisma.

Na posiedzeniu KK poruszono także temat likwidacji Zakładów gazowniczych Polskiej Spółki Gazownictwa, zgłosił go członek KK – Romuald Jewuła. Romuald zreferował w swoim wystąpieniu temat negocjacji porozumienia ZZ z Zarządem Spółki. Zwrócił uwagę na ogromną presję na związkowców z „S” związaną z podpisaniem porozumienia, wyraził swój niepokój co do zmian w strukturze Spółki, poinformował o likwidacji firm. Poprosił KK o wsparcie w celu zorganizowania spotkania z Ministrem Tchórzewskim aby przekonać go do wycofania się z planowanych zmian w strukturze PSG. Po wystąpieniu Romualda odbyła się dyskusja. Przewodniczący Piotr Duda podsumował, że skoro Organizacja Związkowa demokratycznie zagłosowała za projektem, to KK nie ma w tym temacie nic do zrobienia. Romuald na koniec wyraził swoje niezadowolenie z decyzji KK, tzn. że nie otrzyma wsparcia i na tym punkt zakończono. Nasz Sekretariat praktycznie nie był zaangażowany w proces negocjacji, ponieważ Organizacja Związkowa negocjowała sama.

Ad. 7

Bolesław Potyrała rozpoczął omówienie sytuacji KS GNiG od Polskiej Spółki Gazownictwa. Ostatnie posiedzenie w Jadwiśinie, było zakończeniem negocjacji Programu Zmian Struktury Organizacyjnej. Nowi prezesi zaproponowali zmiany w funkcjonowaniu całej spółki. Odstąpili od drastycznego programu oszczędności pokazując, że podobne efekty można osiągnąć przez dokonanie inwestycji np. budowanie gazociągów. Wprowadzono nowy trzyszczeblowy sposób organizacji. Nowym pomysłem było stworzenie z 6 oddziałów 17 zakładów gazownictwa z uwagi na to, że przewidywana jest zmiana w województwach.

Pojawił się problem, ponieważ wykluczało to zakłady między innymi w Tarnowie, Radomiu i Krakowie, co Romuald Jewuła poruszał na spotkaniu KK.

Komisja Zakładowa pracowała w trzech zespołach problemowych i ostatecznie większością głosów przyjęła program. Także WZD w Fojutowie w pytaniach do Prezesa zaakceptowało dokonane zmiany.

W Exalo wydano regulamin zwolnień grupowych przez pracodawcę. Do zwolnienia jest 895 osób z 2700 zatrudnionych. Trzy organizacje związkowe wstąpiły w spór zbiorowy. Podpisano zakończenie sporu i PDO, które było dosyć skromne. Do dobrowolnego odejścia zgłosiło się, ponad 180 pracowników co zmniejszy liczbę osób typowanych do zwolnienia.

W Geofizyce Kraków trwa spór zbiorowy, realizowany jest proces likwidacji spółki, dokonano dodatkowego odpisu na ZFŚS w kwocie 1 mln zł , niestety pomimo wystąpienia ZZ i Sekcji PGNiG nie wsparł finansowo zwalnianych pracowników. Na rynku pozostanie  Geofizyka Toruń która likwidowany majątek może odkupić .

W innych spółkach wcale nie jest lepsza sytuacja PGNiG OD – był spoór zbiorowy, w PGNiG prezes samodzielnie podejmuje decyzje płacowe bez uzgodnień ze ZZ, dlatego też Bolesław Potyrała wyraził nadzieję na zmianę obecnego zarządu PGNiG, któremu kończy się kadencja, któremu nie zależy na współpracy ze związkami, a jego myślenie globalne nie jest dobre dla firmy a być może tylko dla wyeliminowania Gazpromu z Polski.

Marek Ziarkowski omówił sytuację w Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego rozpoczynając informacją o zakończeniu negocjacji oraz stabilności zatrudnienia. W firmie Logistyka i Magazynowanie działającej na terenie IP Kwidzyn trwał spór zbiorowy, który zakończono referendum strajkowym. W przemyśle papierniczym wzrósł procent wypadków podczas pracy, co owocuje wprowadzaniem zmian dot. bezpieczeństwa pracy. Rolą związków jest dbanie o to aby przepisy były tworzone w sposób racjonalny.

Marek poinformował o malejącym popycie na papier, zwłaszcza gazetowy. Kolejnym problem  jest wspominana wcześniej zmiana w prawie wodnym, która powodując wzrost cen bardzo obciąży przemysł papierniczy, który ze względu na drogi surowiec oraz obostrzenia klimatyczne ma spore koszty.

Arkadiusz Karaszewski omówił sytuację w Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego rozpoczynając od informacji o dzieleniu, przekształcaniu spółek, co powoduje ubywanie członków związków. Arek podzielił się także, informacją z firmy w której jest przewodniczącym związku – PERN’ie, w której to pracodawca rozpoczął wprowadzanie zmian w strukturze organizacyjnej. Pracodawca chce zaakceptowania zapisu do regulaminu, który mówi o wprowadzaniu/dokonaniu zmian zakresu obowiązków danych komórek organizacyjnych, poprzez zarządzenia wewnętrzne bez zasięgnięcia opinii rady pracowników i zgody rady nadzorczej. Pracodawca stwierdził, że wypowie umowy o pracę wszystkim kierownikom i rozpiszę na te stanowiska konkursy. Stworzono pismo opisujące zachowanie pracodawcy, które skierowano do Pani Premier, Ministra Naimskiego, posłów, Przewodniczących związków NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Wszystkie działania skierowane są w stronę sporu zbiorowego.

Rada KSPCH jednogłośnie przyjęła stanowisko popierające działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PERN.

Omówieniem sytuacji w Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego zajął się nowo wybrany przewodniczący Sławomir Bezara. W dniu 21 września odbyło się WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego, które oprócz wyboru przewodniczącego nie zmieniło składu rady.

Przechodząc do omawiania poszczególnych firm, poinformował o poprawie sytuacji w zakładach Synthos. W Dębicy podpisano PDO na 3 lata. W porównaniu do poprzednich lat wzrost płac wyniósł 4,5%.

Krzysztof Zieliński omówił sytuację w Grupie Azoty Police. Wszyscy zmęczeni są zamieszaniem politycznym wokół Grupy Azoty. Azoty Puławy podpisały bardzo dobre porozumienie z odchodzącym Prezesem Grupy Azoty. Krzysztof z żalem poinformował o zajściu jakie miało miejsce w Szczecinie podczas obchodów Solidarności, mianowicie o nieobecności Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Tadeusz Szumlański wypowiedział się na temat sytuacji w Grupie Azoty S.A. – Tarnów. Po zmianie zarządu , który miał miejsce na początku roku nastąpiły zmiany w spółkach „córkach” niestety nie wszystkie zgodnie z oczekiwaniami związku. Obecnie zarząd grupy wprowadza zmiany organizacyjne , które poprawią konsolidację i synergię w Grupie Azoty. W ocenie związku  do Grupy Azoty S.A. wprowadzono zbyt dużo nowych Dyrektorów Korporacyjnych tzw. „zaciąg wrocławski”. Większym problemem dla związku jest sytuacja jaka panuje w spółkach sprywatyzowanych przez poprzedników. W spółce ZBACH której właścicielem jest Chemoserwis Dwory od miesiąca maja pracownicy wynagrodzenia otrzymują nieterminowo , w ocenie związku może dojść do upadłości spółki a pracę straci 140 pracowników.

Irenesz Besser omówił sytuację w Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy. Prawdopodobnie do sekcji dołączy nowa organizacja z Nordglass Kalisz. Trwają prace nad przyłączeniem innych sekcji, największy opór jest ze strony organizacji w Krośnie, która ze względu na zbyt dużą składkę afiliacyjną nie chce dołączyć do sekretariatu.

W Isover od czerwca prowadzony jest spór zbiorowy, który przechodzi do kolejnego etapu. Spór jest wynikiem zmiany z 12godzinnego czasu pracy na 8godzinny, czego nie akceptują pracownicy.

Mirek Rogoziński poinformował o prowadzeniu negocjacji porozumienia płacowego w swojej organizacji po połączeniu zakładów w Ćmielowie i Chodzieży.

Mirosław Miara przedstawił sytuację w Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego, która już niedługo będzie miała WZD. Złą informacją jest likwidacja firmy Baxter z Lublina o której zamknięciu zadecydował amerykański właściciel. Pozytywną zmianą jest dołączenie do sekcji organizacji z firm: AstraZeneca i Herbapol Lublin S. A.

Bolesław Potyrała zdał relację z prac Komisji Statutowej, która zakończyła pracę nad zmianami w statucie. Zostało jeszcze kilka kwestii, które zostaną poddane dyskusji na zjeździe krajowym: struktura związku- federacja, czy konfederacja; rejestracja w KRS (omówienie przez prawników). Po dyskusji będzie przeprowadzone głosowanie sondażowe, które będzie stanowić wytyczną dla dalszych prac Komisji Statutowej na kolejny zjazd wyborczy. Tematem, który ma być poruszony jest także sposób podziału składki oraz osobowości prawnej sekcji – czemu większość jest przeciwna oraz wydłużenie kadencji przewodniczącego do 5 lat, ale ograniczenie do dwóch kadencji. Chciano usunąć z programu rozmów tematy poruszające dwutorowość wyborów, obligatoryjność przynależności organizacji związkowych do sekcji, jednak udało się je utrzymać. Ankieta, która była zaplanowana nie zostanie przeprowadzona, ponieważ jej stworzenie bez wcześniejszej dyskusji nie ma sensu.

 

Źródło. http://www.spch-solidarnosc.pl/

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 10 =