Polacy rozczarowani sytuacją w kraju. Badanie CBOS.

paź 7, 2015 | Ze Związku

Według najnowszego badania CBOS nasila się pesymizm Polaków, rozczarownych ogólną sytuacją w kraju. Także społeczne prognozy rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce w najbliższym roku są coraz bardziej pesymistyczne.
Aż 48 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Jednocześnie do 29 proc. zmalał odsetek tych, którzy są przeciwnego zdania. Niemal we wszystkich wyróżnionych przez badaczy grupach społeczno-demograficznych dominuje krytycyzm w ocenie rozwoju sytuacji w kraju. Tylko wśród kadra kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla  oceny pozytywne i negatywne się równoważą.
Zdecydowanie zwiększył się odsetek ankietowanych uważających, iż w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju się pogorszy (z 16 do 23 proc.), a zmalał tych, którzy sądzą, że w tym zakresie nic się nie zmieni (z 51 do 45 proc.). Zmian na lepsze, podobnie jak przed miesiącem, spodziewa się tylko co piąty badany (19 proc.).
Co ciekawe, stabilne pozostają oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Nadal połowa respondentów twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, dwie piąte (40 proc.) uważa, że przeciętnie, a co jedenasty (9 proc.) – że źle.
Źródło. solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 7 =