POCZĄTEK NEGOCJACJI PŁACOWYCH

wrz 5, 2016 | Aktualnosci

1 września, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ruszyły negocjacje płacowe w naszej Spółce. Spotkanie Zespołu negocjacyjnego, powołanego przez Zarząd, z organizacjami związkowymi otworzył Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Gagat, życząc obrad w duchu kompromisu i wzajemnego zrozumienia. Prezes przypomniał o dokonanych już w tym roku ruchach płacowych – w tym m.in. o nagrodzie jubileuszowej, ale również o wypłaconych premiach kwartalnych – ta ostatnia została niejako przyspieszona, by można było uruchomić środki jeszcze z pensją za sierpień, pomimo że wyniki zostały upublicznione dopiero 24 sierpnia.
Same negocjacje otworzyła Przewodnicząca Zespołu – Dyrektor Pionu Personalnego, Beata Kuryłowicz.
W ciągu tego pierwszego spotkania zgodzono się na przyjęcie harmonogramu prac nad nowym taryfikatorem płac wraz z nową tabelą wynagradzania. Przyjęto, że rozmowy w tym temacie ruszą 15 września i zostaną zakończona najpóźniej do 15 marca 2017 roku. Uzgodniono również, że generalne zasady zostaną ustalone w szerszym gronie, a szczegóły będą doprecyzowane przez mniejszy zespół ekspercki.

Drugim tematem była kwestia przeglądu i modyfikacji regulaminu premiowania, jaki funkcjonuje w zakresie wynikowych premii kwartalnych.  Tu również ustalono datę 15 września, jako początek prac. Do tego czasu organizacje związkowe mają przesłać swoje propozycje zmian w obecnym regulaminie. Strony spotkania oceniły, że w przypadku tego regulaminu możliwe będzie wypracowanie wspólnych uzgodnień jeszcze we wrześniu.

Ostatnim w kolejności omawianym tematem była kwestia podwyżek płac i wzrostu wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia na 2016 rok. Strony wymieniły swoje uwagi i uzgodniły, że po stosownej analizie zgłoszonych propozycji spotkają się na kolejne rozmowy za tydzień, 8 września.

Źródło. http://www.azoty.pulawy.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 15 =