Po obradach Rady Nadzorczej

sty 13, 2017 | Z zakładu

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w tym roku (12 stycznia 2017) odbyło się w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Spółki. Po zmianie na stanowisku prezesa w Grupie Azoty, należało spodziewać się również zmiany na stanowisku prezesa w naszej Spółce. Tak też stało się.

 Pan Mariusz Bober odwołany został z Zarządu  GA Z.A. „Puławy” S.A. 

W dalszej kolejności odwołany również został z Zarządu naszej Spółki Pan Zbigniew Gagat.

Na stanowisko prezesa GA Z.A. „Puławy” S.A.  Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Janiszka.

Jednocześnie Rada uznała, że trzyosobowy skład Zarządu jest wystarczający.

Ponadto w dalszym punkcie przyjęty został Plan Audytu Wewnętrznego na I półrocze roku obrotowego 2017. Następnie Rada przyjęła wniosek do Walnego Zgromadzenia  w sprawie zmiany zapisów statutu Spółki w zakresie dotyczącym  wymagań kwalifikacyjnych kandydatów na członka Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez pracowników. 

W ostatnim punkcie posiedzenia Rady przyjęty został wniosek o udzielenie darowizny na rzecz puławskiego szpitala. Środki te mają być wykorzystane na modernizację pomieszczeń oddziałów położniczo – ginekologicznego oraz noworodków, ponadto doposażenie pracowni endoskopowej w sprzęt medyczny.

 

Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 3 =