Obniżenie wieku emerytalnego dopiero od 2018?

cze 21, 2016 | Aktualnosci

Rząd zapowiada obniżenie wieku emerytalnego dopiero od 2018 r. Tłumaczy to koniecznością dalszych prac nad ustawą o dostosowania systemu  informatycznego ZUS. Nadal nie wiadomo, jaki będzie stosunek rządu do stażu składkowego. 
NSZZ „Solidarność”, ale także inne centralne związkowe, występują o to, by staż składkowy wynosił 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Miałby on mieć jednak zastosowanie alternatywne po obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Alternatywnie, a zatem co nastąpi wcześniej.
Tymczasem podczas dzisiejszego posiedzenia zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich oraz polityki gospodarczej i rynku pracy, pojawiły się wątpliwości związkowców, jakoby rząd chciał zastosował staż składkowy (odpowiednio 35 lub 40 lat) i wiek emerytalny (odpowiednio 60 lub 65 lat łącznie). Nie uzyskali dziś wyjaśnienia przedstawicieli rządu w tej sprawie.
Przypomnijmy, że obecnie staż ma praktyczne zastosowanie jedynie przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej. Przysługuje ona bowiem dopiero przy stażu wynoszącym 25 lat docelowo dla obu płaci, a faktycznie obecnie dla kobie 22 lat (stopniowe wydłużanie) i 25 lat dla mężczyzn.

Anna Grabowska/ solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 1 =