Nowe świadczenie w ZFŚS

paź 1, 2020 | Aktualnosci

Sekcja Socjalna informuje, że w dniu 24 września 2020 roku wszedł w życie Aneks Nr 4 do Zarządzenia Nr 6 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzający do Regulaminu ZFŚS nowe świadczenie socjalne: „ Wycieczki pracownicze do Domu Wczasowego „Jawor” zakupione indywidualnie”.

Zasady korzystania z wyżej wymienionego świadczenia, obowiązujące w 2020 roku, są następujące:

 1. Uczestnikami wycieczek pracowniczych do DW Jawor zakupionych indywidualnie mogą być wyłącznie pracownicy GAZAP.

 2. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do wycieczki pracowniczej do DW Jawor zakupionej indywidualnie raz w roku kalendarzowym.

WAŻNE: Dofinansowanie z ZFŚS przysługuje do pięciodniowego pobytu w DW Jawor obejmującego w dniu przyjazdu obiadokolację, 4 noclegi w pokoju jednoosobowym, w dniu wyjazdu śniadanie (łącznie 4 obiadokolacje, 4 śniadania).

 1. W 2020 roku z dofinansowania do wycieczek pracowniczych do Domu Wczasowego Jawor zakupionych indywidualnie będzie można skorzystać do 15.12.2020 r.

 2. Wysokość opłaty za pięciodniowy pobyt w DW Jawor w 2020 roku, od której naliczane jest dofinansowanie wynosi 500 zł.

 3. Całkowity koszt, o którym mowa w pkt. 4, obejmuje: w dniu przyjazdu obiadokolację, 4 noclegi w pokoju jednoosobowym, w dniu wyjazdu śniadanie (łącznie 4 obiadokolacje, 4 śniadania). Dojazd do DW Jawor i powrót oraz organizacja czasu wolnego w DW Jawor we własnym zakresie.

 4. Przy obliczaniu dofinansowania będzie stosowane kryterium dochodowe wg następujących zasad:

l.p.

Wysokość dochodu
na jedną osobę w gosp. domowym

Wysokość dofinansowania do wycieczki zorganizowanej indywidualnie przez pracownika

Odpłatność pracownika

1

poniżej 2000 zł

400,00 zł

100,00 zł

2

2000 zł – 2500 zł

375,00 zł

125,00 zł

3

powyżej 2500 zł

350,00 zł

150,00 zł

 1. Warunkiem skorzystania przez pracownika z dofinansowania do pięciodniowej wycieczki do DW Jawor zakupionej indywidualnie jest spełnienie poniższych wymagań:

 2. kontakt z Domem Wczasowym Jawor w Ustroniu, w celu wstępnego zarezerwowania terminu pobytu oraz sprawdzenia dostępności terminu, pod numerem telefonu 33 854 39 00, bądź adresem e-mail: recepcja@jawor.ustron.pl,

 3. w przypadku uzgodnienia terminu, przesłanie do Recepcji DW Jawor podpisanego Oświadczenia

  o zamiarze pobytu w DW Jawor dofinansowanego z ZFŚS (wzór Oświadczenia przesyła Recepcja DW Jawor pocztą elektroniczną), a następnie Recepcja DW Jawor przekazuje Oświadczenie do Sekcji Socjalnej, w celu sprawdzenia możliwości przyznania dofinansowania do wycieczki (informacja z Sekcji Socjalnej będzie przekazana do DW Jawor w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania oświadczenia),

 4. w przypadku potwierdzenia możliwości przyznania dofinansowania, Recepcja DW Jawor przesyła potwierdzenie rezerwacji na adres mailowy, z którego wysłane zostało Oświadczenie, oczekując od pracownika wpłaty zadatku w wysokości 100 PLN brutto, będącego gwarantem rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w terminie 5 dni roboczych, będzie skutkował anulowaniem rezerwacji, o czym DW Jawor niezwłocznie poinformuje, drogą elektroniczną, Sekcję Socjalną,

UWAGA: w przypadku nie zrealizowania pobytu, wpłacony zadatek przepada,

 1. po przyjeździe do DW Jawor zgłoszenie się do recepcji i przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 2. opłacenie przez pracownika całkowitego kosztu pobytu w DW Jawor, o którym mowa w pkt. 4; na tej podstawie DW Jawor wystawia imienną fakturę na kwotę 500 zł (opłata dodatkowa uzdrowiskowa płatna we własnym zakresie),

 3. niezwłocznie po powrocie z wycieczki, złożenie w Sekcji Socjalnej Wniosku o przyznanie dofinansowania do wycieczki pracowniczej do DW Jawor zakupionej indywidualnie(Załącznik Nr 16 do Regulaminu ZFŚS) oraz faktury potwierdzającej wydatek, o którym mowaw lit. e/.

 4. Kwota dofinansowania, po rozliczeniu przez Sekcję Socjalną, zostanie przekazana na rachunek bankowy pracownika lub w formie autowypłaty wraz z wynagrodzeniem za pracę w najbliższym możliwym terminie, a od kwoty dofinansowania zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.

 5. Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania z wycieczek udzielają pracownicy Sekcji Socjalnej:

 • Anna Tarnawska-Malec, tel. 37 – 81

 • Wiesław Ciupa, tel. 37-80

 1. Zasady korzystania z pięciodniowych wycieczek pracowniczych do Domu Wczasowego Jawor zakupionych indywidualnie są również dostępne w zakładowym Intranecie pod zakładką Działy/Pion Personalny/OS – Sekcja Socjalna.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 10 =