Notatka ze spotkania w Ministerstwie Skarbu Państwa

mar 1, 2016 | Aktualnosci

25 lutego sześć organizacji związkowych z naszych zakładów :., NSZZ “Solidarność” ,Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Z.A. “Puławy” S.A, ZZIiT, ZZ “KADRA-AZOTY”, MZZZP”Solidność” oraz MZZ”Jedność” zostało zaproszonych na spotkanie w Ministerstwie Skarbu Państwa. Spotkanie to było odpowiedzią na pismo wystosowane do MSP w dn. 5 lutego przez w/w organizacje związkowe.
Rozmowy miały charakter merytoryczny. Głównie podkreślaliśmy bezpieczeństwo ZA. Puławy tj:
• Zachowanie dotychczasowych parytetów w Zarządzie Grupy Azoty
• Zarządzania w ZA.Puławy.
• Inwestycje w Grupie Azoty i ZA. Puławy
• Inwestycje w Grupie Azoty i ZA. Puławy w latach 2016-2020
• Budowa Elektrociepłowni
• Program ,,AZOTY PRO”
Tematy, które przedstawiliśmy są dosyć jasne, jedynie jeśli chodzi o AZOTY PRO, przekazaliśmy, że to Tarów powinien podporządkować się naszym doświadczeniom, co widać po naszych wynikach ekonomicznych. Poza tym Pan Minister poinformował, że we wszystkich zakładach Grupy Azoty, przeprowadzone zostaną audyty. Sytuacją w Grupie Azoty i Zakładach Azotowych, zainteresowana jest Komisja Krajowa naszego Związku.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 8 =