Komunikat Zarządu po spotkaniu z 21 kwietnia 2017r.

kwi 24, 2017 | Aktualnosci

W środę, 12 kwietnia 2017 r., podczas kolejnego spotkania w sprawie trwających od kilku miesięcy negocjacji, dotyczących wprowadzenia nowego taryfikatora ustalono, iż ostateczne podpisanie nowej tabeli i zasad jej wprowadzenia odbędzie się w piątek, 21 kwietnia 2017 r. Dawałoby to szansę na zarejestrowanie zmian do ZUZP i wprowadzenie podwyżek dla Pracowników od maja 2017 r. Zarząd Spółki i przedstawiciele wszystkich Związków Zawodowych funkcjonujących w Spółce potwierdzili wówczas, iż w celu podpisania zmian do ZUZP 21 kwietnia 2017 r. konieczne jest zachowanie dyscypliny dalszych prac, a mianowicie:

  1. Wtorek, 18 kwietnia 2017 r. – przekazanie przez Zarząd Organizacjom Związkowym zaktualizowanej tabeli wynagrodzeń, uwzględniającej sugestie strony związkowej oraz zasad wdrożenia taryfikatora;
  2. Czwartek, 20 kwietnia 2017 r. – zgłoszenie ostatnich uwag przez stronę związkową.
  3. Piątek, 21 kwietnia 2017 r., godz. 08.00 – podpisanie nowej tabeli i zasad jej wprowadzenia.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami, w piątek 21 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu i Zespołu negocjacyjnego z wszystkimi Organizacjami Związkowymi, którego przedmiotem miało być podpisanie nowej tabeli płac i zasad jej wdrożenia. Trzy dni wcześniej Zarząd zaprezentował nową wersję tabeli, która uwzględniała wnioskowane przez organizacje związkowe zmiany. Jednocześnie – zgodnie z oczekiwaniami strony związkowej okres wdrożenia nowej tabeli został wydłużony o jeden rok, co pozwoliło na zwiększenie środków finansowych przewidzianych na wdrożenie, w celu zwiększenia poziomów wynagrodzeń w środkowych kategoriach tabeli, o co zabiegała wcześniej strona związkowa.

Pomimo wprowadzenia tych zmian, wychodzących naprzeciw związkowym postulatom, w piątek znów doszło do dyskusji nad szczegółami niektórych zapisów – zwłaszcza w zakresie ostatecznego terminu wdrożenia tabeli płac, wysokości i zasad wynagradzania pracowników oddelegowanych do działalności związkowej oraz dyrektorów. Najwięcej zastrzeżeń miał Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego. I właśnie ta organizacja, jako jedyna, nie podpisała uzgodnionej przez strony nowej tabeli płac i zasad jej wdrożenia. Zarząd i pozostałych siedem organizacji związkowych złożyli swoje podpisy. Jest to o tyle niezrozumiałe, że w trakcie piątkowych rozmów Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego zaakceptował tabelę płac.

 

Nowa tabela płac i przyjęte dla niej rozwiązania gwarantowałyby uruchomienie powszechnych podwyżek płac, począwszy od 1 maja tego roku, od kiedy płace zasadnicze pracowników zostałyby zwiększone o 606 złotych brutto. Przy spełnieniu założeń zapisanych w zasadach wdrożenia, w 2020 roku wynagrodzenie każdego pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony osiągnęłoby poziom odpowiadający jego kategorii docelowej.

Nowa tabela zawiera 11 kategorii płacowych z czterema poziomami dla każdej kategorii. Najniższa płaca przyjęta dla I kategorii to 2000 zł brutto, a najwyższa dla 11 kategorii to 12 tys. zł. brutto. Z tabeli wyłączeni są pracownicy oddelegowani do pracy w związkach zawodowych oraz dyrektorzy. Kolejne kategorie nie zachodzą na siebie. W zależności od oceny pracy pracownika, dla każdej kategorii przypisane są poziomy A, B, C i D, przy czym poziom B oznacza spełnianie przez pracownika wszystkich podstawowych wymogów stanowiskowych.
Uruchomienie podwyżek w kolejnych latach – 2018, 2019 i 2020 miało następować w korelacji z poziomem zysku operacyjnego, określonego w zapisanych zasadach. Standardowy tryb podwyżek miał być uruchamiany przy osiągnięciu przez naszą Spółkę jednostkowego zysku operacyjnego EBITDA na poziomie 500 mln zł.  W przypadku wyższego zysku poziom podwyżek miał być przyśpieszany w roku 2018 i 2019 kosztem roku 2020. W przypadku zaś nieosiągnięcia przez spółkę poziomu EBITDA gwarantującego zapisane w zasadach wdrożenia podwyżki strony byłyby zobowiązane do negocjowania poziomu podwyżek, który z jednej strony zapewniałby dalsze wdrażanie tabeli, a z drugiej pozwalałby utrzymać stabilny wzrost firmy.  Strony zapewniły się kilkakrotnie podczas ostatnich spotkań o dobrej woli w przypadku takich negocjacji.
Jednocześnie Zarząd podkreślił, że założony poziom EBITDA jest w jego ocenie poziomem realnym, godzącym zarazem nasze potrzeby w zakresie ponoszonych w najbliższych latach nakładów inwestycyjnych, szacowanych na ponad  2 mld złotych. Należy również dodać że poziom podwyżek w pozostałych spółkach Grupy Azoty to ok. 200 złotych na pracownika. Warto także zauważyć, iż na przykład w Grupie Lotos Związki Zawodowe gotowe są zaakceptować podwyżki w roku bieżącym na poziomie 380 PLN brutto , w dwóch ratach, przy zysku ponad 1 mld zł w 2016 r.
Wdrożenie nowych zasad wynagrodzeń, uzgodnionych w wyniku wielomiesięcznych prac i negocjacji wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę znaczących wydatków finansowych. Jednocześnie przynosiłoby istotne korzyści dla Pracowników:

  1. Wdrożenie od 1 maja 2017 r. znaczącej podwyżki wynagrodzeń w kwocie niespotykanej obecnie na rynku;
  2. Wprowadzenie tabeli wynagrodzeń, w której poszczególne kategorie nie zachodzą na siebie.
  3. Oznacza także, iż po raz pierwszy wszyscy Pracownicy Spółki mieliby możliwość dojścia do stawki odpowiadającej ich kategorii docelowej do 2020 roku.

Brak podpisu pod uzgodnionymi w piątek dokumentami złożonego przez Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego oznacza, że nie można wprowadzić w życie efektu wielomiesięcznych prac Zespołu negocjacyjnego. Nie nastąpi m.in. uruchomienie podwyżek od 1 maja tego roku w wysokości 606 zł brutto na pracownika. Zarząd podkreśla, że prowadził negocjacje w dobrej wierze, zawsze kierując się dobrem wszystkich Pracowników i interesem Spółki.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 9 =