Podpisanie umowy pomiędzy Spółką a Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach SA.

wrz 20, 2012 | Aktualnosci

Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A., w obecności Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego, zawarły porozumienie określające zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji, których celem jest podpisanie Umowy o Konsolidacji. Porozumienie, to kolejny krok na drodze budowy wiodącej grupy chemicznej w regionie i jednego z głównych producentów nawozów w Europie. Strony uzgodniły, że nazwa grupy kapitałowej po zakończeniu transakcji będzie brzmiała Grupa Azoty. Sektor chemiczno-nawozowy stanowi jeden z kluczowych sektorów gospodarki, a jego właściwe funkcjonowanie i rozwój mają istotne znaczenie dla kondycji i innowacyjności całej polskiej gospodarki. Azoty Tarnów oraz ZA Puławy są liderami polskiego sektora chemiczno-nawozowego i stanowią naturalne ośrodki integracji tego sektora. Powiększona grupa zorientowana będzie na budowę wartości dla swoich klientów oraz na wzrost wartości dla akcjonariuszy.

W ramach prowadzonych negocjacji strony przeprowadzą wzajemny przegląd i analizę struktur organizacyjnych spółek wchodzących w skład obu grup kapitałowych. Celem tych działań będzie w szczególności:
? zidentyfikowanie i maksymalne wykorzystanie synergii występujących między ZA Puławy a Azotami Tarnów (i wchodzącymi w skład grupy Azotów Tarnów ZCh ?Police? S.A. i ZAK S.A.), zwiększenie efektywności wykorzystania ich zasobów oraz wypracowanie najbardziej efektywnych form zarządzania wszystkimi spółkami Grupy Azoty;
? zorientowanie Grupy Azoty na budowę wartości dla swoich klientów oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy.

W pierwszym etapie dotyczyć to będzie głównie zasad ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym także energetycznych, a w drugim etapie, po dokonaniu transakcji emisji i zamiany akcji – wykorzystania synergii występujących między ZA Puławy a Azotami Tarnów wraz z wchodzącymi w skład grupy Azotów Tarnów ZCh ?Police? i ZAK S.A., tak aby wypracować wspólną strategię. Celem będzie zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz wypracowanie najbardziej skutecznych form zarządzania wszystkimi spółkami Grupy Azoty.

Zgodnie z porozumieniem docelowa struktura organizacyjna Grupy Azoty umożliwi skoncentrowanie aktywów spółek wchodzących w jej skład oraz zapewni funkcjonalną segmentację obszarów biznesowych w centrach zarządzania z uwzględnieniem doświadczenia, wiedzy, rozwoju technologicznego i pozycji rynkowej każdej ze stron w odniesieniu do poszczególnych obszarów biznesowych. W efekcie powstanie silna organizacja, która będzie w stanie maksymalizować korzyści z wydłużenia łańcucha wartości od surowca do klienta.

Umowa o Konsolidacji ureguluje również szczegółowo kwestie związane z reprezentacją obu stron w zarządach Azotów Tarnów i ZA Puławy. Porozumienie przewiduje, że po podwyższeniu kapitału zakładowego Azotów Tarnów Zarządy będą rekomendować Radom Nadzorczym Azotów Tarnów i ZA Puławy powoływanie takiej samej liczby (2 albo 3) członków obecnych Zarządów Azotów Tarnów i ZA Puławy do każdej z tych spółek.
W zakresie strategii integracji i rozwoju Grupy Azoty, Porozumienie przewiduje, że będzie ona miała na celu zapewnienie Grupie Azoty trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej i warunków stabilnego rozwoju na globalnym rynku chemicznym przy stałym budowaniu jej wartości. Podstawowymi celami strategicznymi Grupy Azoty będą: notowanie akcji w WIG20, dążenie do zapewnienia akcjonariuszom spółek z grupy kapitałowej jednego z najwyższych w branży zwrotu z powierzonego kapitału oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 2 =