Komunikat głównej Komisji Wyborczej

mar 18, 2016 | Aktualnosci

Dziś zakończyło  się głosowanie na członka Zarządu naszej Spółki z wyboru Załogi. Podliczone zostały głosy, a Główna Komisja Wyborcza podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę, której treść publikujemy w rozwinięciu materiału.

Uchwała Nr 36/2016
Głównej Komisji Wyborczej
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie obliczenia głosów, sporządzenia protokołu końcowego
oraz ustalenia i ogłoszenia wyników wyborów

Na podstawie § 26 ust. 9 pkt 3 lit. g) oraz pkt 8 i 9 statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje:

§ 1
W dniu 8 marca 2016 r. łączna liczba pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółki Akcyjnej (Spółki) uprawnionych do wybierania Członka Zarządu Spółki wyniosła 3.309 osób, mianowicie w podziale na poszczególne Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW):
1) OKW nr 1  — 155 wyborców;
2) OKW nr 2  — 260 wyborców;
3) OKW nr 3  — 203 wyborców;
4) OKW nr 4  — 122 wyborców;
5) OKW nr 5  — 145 wyborców;
6) OKW nr 6  — 325 wyborców;
7) OKW nr 7  — 169 wyborców;
8) OKW nr 8  — 196 wyborców;
9) OKW nr 9  — 182 wyborców;
10) OKW nr 10 — 338 wyborców;
11) OKW nr 11 — 129 wyborców;
12) OKW nr 12 — 253 wyborców;
13) OKW nr 13 — 239 wyborców;
14) OKW nr 14 — 280 wyborców;
15) OKW nr 15 — 225 wyborców;
16) OKW nr 16 —  88 wyborców.

§ 2
W wyborach wzięło udział 2.524 wyborców, którym wydano tą samą liczbę kart do głosowania,
co jest potwierdzone tą samą liczbą podpisów na listach wyborców. Oznacza to, że w wyborach wzięło udział 76,28 % wyborców, zatem w wyborach wzięło udział ponad 50 % pracowników Spółki.

§ 3
Wyborcy oddali 2.524 głosy, na co składa się 2.491 głosów ważnych i 33 głosy nieważne.

§ 4
Głosy ważne dzielą się na:
1) głosy oddane na Pana Wojciecha Kozaka — 934 głosy, co stanowi 37,49 % głosów ważnych;
2) głosy oddane na Pana Andrzeja Skwarka — 1.557 głosów, co stanowi 62,51 % głosów ważnych.

§ 5
Pan Andrzej Skwarek uzyskał nie mniej niż 50 % plus 1 ważnie oddanych głosów i został wybrany przez pracowników na Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółki Akcyjnej.

§ 6
Żaden członek Głównej Komisji Wyborczej obecny na posiedzeniu nie zgłasza uwag
do protokołu.

§ 7
Uchwała podlega natychmiastowemu ogłoszeniu przez Rozgłośnię Zakładową i w Intranecie.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 14 =